فلسفه نفت ( جهان جهنمی)

فلسفه نفت (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله ۲ استاد علی اکبر خانجانی

فلسفۀ نفت “جهان جهنمی”


در حدیث معراج از رسول اکرم (ص) است که ماده اصلی دوزخ و عذاب اصلی اھلش

چیزی به نام “نفط” است.

اگر از تفاوت بین “ط “و “ت” بگذریم باور می کنیم که به قول قرآن “دوزخ آشکار شد” و

این ھمان واقعۀ کشف نفت و جهان صنعت و مدرنیزم است که بدون نفت نه به وجود می آمد

و نه استمرار می یابد.

پس می توانیم جان صنعتی را ھمان دوزخ بدانیم که از عالم غیب به عین آمده است نفت نه

تنها سوخت جهنّم است بلکه امروزه حدود ١٠٠ ھزار کالایی که تولید می کنند و تقریبا ھیچ

کالای مصرفی نیست که عنصری از نفت را دارا نباشد و بخش عمده ای از مواد دارویی و

غذایی ھم از نفت ھستند و این سیر فزاینده است.

حتی پروتئین نفتی ھم پدید آمده است.


گویا بشر عصر جدید تماما در دوزخ است و جهان جدید ھم جهان دوزخ است ھمانطور که

از ویژگی جهنّم ، جنگ و جدال بلاوقفۀ اھالی آن است امروزه ھمه جنگهای بشر بر سر نفت

است و می توان گفت که لا اقل یکی ازعلل وقوع جنگهای جهانی ھم بر سر تصاحب نفت

جهان بود و تصاحب قدرت صنعتی و مصرفی جهان که تماما از نفت بوده است.

امروزه نیز شاھدیم که ھمه جنگها بر سر نفت است، و اگر اقتصادھایی که بیشتر متکی به

نفت ھستند اقتصادھای جهنّمی ترند واضح است، مثل اقتصاد کشورھای خاور میانه .

ابرقدرتها (آمریکا و روسیه) نیز صاحب بیشترین نفت جهان ھستند .

به قول قرآن کریم: براستی که دوزخ آشکار شده است.

آیا در منزل ما ھیچ چیزی ھست که در آن نفت نباشد؟

حتی در لوازم آرایش، غذا و لباسهای ما، پس ما تماما جهنمی ھستیم و بقای ما ھم دوزخی

است و به ھمین دلیل ھمه ما آتش گرفته و ملتهبیم و آرام و قراری نداریم و شبانه روز

بایستی با ھزار ترفند مشغول خنک کردن تن و جان و دل خویش باشیم ھمه امراض ما نیز

دوزخی و نفتی است و نیز اندیشه ھا و احساساتمان آتشین و نفتی و نیز ایدئولوژی ھا و

آرمانهایمان دوزخی و جهانخوار است .

از کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم فصل اول فلسفه قیامت و آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه