فلسفه نوروز و سال نو

۱۳۹۹-۱-۲ ۰۶:۲۷:۲۱ +۰۰:۰۰۲ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی فرهنگی, گزیده ای از آثار|بدون ديدگاه


روز آغازین ھر سالی مثل روز اول خلقت است و روز نوشتن دگرباره سرنوشت خویشتن بدست خویشتن


پس در واقع روز سال نو مظهر ھر ساله خلقت ازلی انسان است و سالی یکبار بر خلقت خود شهادت دادن و در آن حضور یافتن و خلقت خویش را آگاھانه تر پذیرا شدن و مسئول گشتن و نهایتاً جانشین خدا شدن در امر
خلقت خویشتن.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد پنجم فصل پنجم خودشناسی فرهنگی مقاله ۳۸

کنتابهای صوتی آثار استاد خانجانی را در تلگرام دانلود کنید : دائرةالمعارف عرفانیکتابخانه صوتی آثار استاد خانجانیعرفان آخرالزمان

ثبت ديدگاه