فلسفه پاکیزگی و زیبائی

۱۳۹۹-۵-۸ ۲۱:۰۴:۲۵ +۰۰:۰۰۸ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
فلسفه پاکيزگي و زيبايي (خودشناسی طبی) مقاله ۱۵ استاد علی اکبر خانجانی

فلسفه پاکیزگی و زیبائی مقاله ۱۵ (خودشناسی طبی)

ھر چه تکنولوژی پر زرق و برقتر می شود انسانهای مدرن ھم بی سلیقه تر و بی نظافتر و لا ابالی تر می شوند گوئی تکنولوژی آدمی را از ھر اراده ای تهی می کند و انسانها را ھم مبدّل به ابزارھاي فنی می سازد که از ھر احساس و مسئولیت و وجدانی بیگانه می کند و حتّی مدلهای لباس و آرایش و دکوراسیون زندگیشان را ھم به آنها تحمیل می نماید و آنها فقط بازیچه ھائی برای تقدیس قدرت تکنولوژی ھستند .

ھمه آدمها ظاھراً برق می زنند و باطناً گندیده اند .

به لحاظ نظافت و نزاکت و ادب و حتّی زیبائی صوری ھم بشر مدرن از ھر دورانی وحشی تر و کثیف تر شده است و لذا اینهمه امراض میکروبی و آلودگی ھا رشد یافته اند .

بشر مدرن حتّی آداب استحمام و شستشو و نظافت شخصی را ھم از یاد برده است و مبدّل
به جانور نجس و حامل دھها مرض گشته است .

ھمه دارای امراض جلدی و عفونی و خونی و ویروسی متنوعی ھستند .

انسانهای مدرن ھر یک تبدیل به زباله دان کالاھای صنعتی شده اند و در درون خود در
حال گندیدن می باشند و لذا شبانه روز بایستی انواع عطر و ادکلن مصرف نمایند تا برای یکدیگر قابل تحمل شوند و خانه ھایشان را ھم با انواع سموم ضد عفونی کنند تا نپوسند .

و این در حالی است که شبانه روز رسانه ھا و مدارس مشغول آموزش عمومی دربارۀ بهداشت و سلامت ھستند و ھر فردی به مثابه یک پزشک عمومی می باشد و اتفاقاً آلوده ترین و رنجورترین و بی نظافت ترین جماعت خود جامعه بهداشت و درمان است که محل تولید جدیدترین ویروس ھا و میکروبها می باشد مثل ویروس ایدز که از مراکز پژوھشی آمریکا اختراع شد و سپس به مردم آفریقا نسبت داده شد.

نظافت و بهداشت امری برخاسته از طهارت و تزکیه نفس است .

نفسی که ناپاک و پلید است نمی تواند به ھیچ روشی دارای حیاتی پاکیزه و منظم و زیبا باشد. « باطن خود را پاک کنید تا خداوند دنیا شما را زیبا کند . » علی (ع) .

بهداشت و نظافت و لذا سلامت تن امری مربوط به دانائی عاریه ای و فنون علمی نیست بلکه یک نتیجه و معلول است .

ھمانطور که زیبائی ھم نوعی فن نیست بلکه محصول طهارت و شرافت و ایمان است .

صورت آدمی تجلّی سیرت اوست و این صورت را نمی توان بواسطه آرایش و لباس
و جراحی پلاستیک زیبا ساخت فقط می توان بزک کرد و عروسکی و شهوتناک نمود .

جمال آدمی ھمان جمال کمال اوست.

چه بسا صورتهای بظاھر زیبا که نفرت انگیزند و بدنهای بظاھر برازنده و خوش قیافه که حامل دھها مرض و فساد و جنون ھستند .

چه بسا کلمات زیبا که جز تولید بخل و عداوت و کینه نمی کنند .

بدن انسان بی ایمان متعفن وبدبو است .

زیبائی و سلامت و جذابیت از آن مؤمنان است که مشغول طهارت و تزکیه نفس خود ھستند و لذا خداوند آنان را امر به رعایت حجاب و ِعفّت می کند زیرا قدرت جاذبه و نفوذ جادوئی دارند و بایستی خود را مصون دارند تا شیاطین و نگاھهای ھرزه در وجودشان رسوخ نکنند و این امر شامل زن و مرد می باشد و امری منوط به جنس خاصی نیست .

براستی که نظافت از نشانه ھای ایمان است .

زیبائی و جذابیّت جمال انسان فقط بواسطه ایمان و عفت و تزکیه نفس حفظ می شود و بلکه ارتقاء می یابد و با مرور زمان و کهولت ھم کاھش نمی یابد و بلکه به جاذبه ای معنوی تر و مقدس می رسد.

آنکه مشغول پاکسازی و نظافت و زیبائی دل و اندیشه خود باشد طبعاً نمی تواند ناپاکیهای ھیکل و محیط زیست و روابط اجتماعی را تحمل کند و خود بخود سلامت و پاکیزگی بیرونی را ھم حفظ می کند .

دل ناپاک و اندیشه بخیل و ظالم مولّد تنی رنجور و خانه ای کثیف و روابطی فاسقانه است .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقاله امراض کتاب درد خدا کتاب مالیخولیای پزشکی

ثبت ديدگاه