قرآن

۱۳۹۸-۹-۱۶ ۰۵:۵۸:۵۹ +۰۰:۰۰۱۶ آذر ۱۳۹۸|قرآن|11 Comments

(قرآن) از کتاب عرفان تاریخ

٨۶ -بزرگترین معجزه قرآن الساعه بودن آیات و مفاهیم آنست . هرچند که قرآن کتابی به ظاهر درباره تاریخ است و از تاریخ آمده است ولی کتابی تاریخی نیست و لذا ادراک و تفسیر تاریخی قرآن یعنی تفسیر شأن نزولی آن گمراه کننده است و لااقل هدایت بخش نیست فهم آیات مربوط به حوادث تاریخی و طبیعی به گونه ای که برخی از حوادث را مربوط به گذشته و برخی را مربوط به عصر نزول آن و برخی را مربوط به آینده بدانیم فهمی قرآنی از قرآن نیست . همه آیات قرآن حی و حاضر و الساعه است . و اینست که در حدیث وارد شده است که اهل قرآن در قرآن خداوند را دیدار می کنند و قیامتشان بر پا می شود و مانیز قرآن را اینگونه یافته ایم . 

٨٨٧ -هرکه بتواند قرآن را لمس کند ( و جز پاکان آنرا لمس نمی کنند – قرآن ) مواجه با جهانی می شود که در وصف گوئی قرآن می خواند . و قرآن وصف چنین جهانی است . قرآن دربی است بر جهان الساعه که جهان حقیقت حی و حاضر است که آشکارترین دربش سوره حمد یا فاتحه است که انسان را بر صراط المستقیم عالم وجود وارد میکند یعنی بر قلب عالم وجود . و انسان با قلبش بر این راه وارد تواند شد . 

٨٨٨ -حیرت آورترین و جادوئی ترین پدیده عالم وجود و معجزه خلقت پروردگار دو چیز است : قلب ا نسان و قرآن . و این ظاھر و باطن امر واحدی می باشند . قرآن کتاب وجود است که درب این وجود هم قلب انسان است و لذا فقط با قلب می توان برقرآن وارد شد و با قرآن می توان بر قلب وارد شد . ولذا شاهدیم که قرآن به یک لحاظ کتاب قلب شناسی است . 

٨٨٩ -قرآن زندگینامه خود نوشت ( اتو بیوگرافی ) خداوند است و شناسنامه اوست ولی نه مثل شناسنامه بشری .  شناسنامه ای که صاحبش در درون خود آن است و او یک انسان است و انسانی نه اینسان بلکه آنسان . آنگونه که باید باشد و ھست و ما او را دیدار کرده ایم رخ تاریخ ھستی را . 

٨٩٠ -و البته قرآن این کتابی نیست که در دست مسلمین است هرکه قرآن را یافت این کتاب موجود را گزارش سیاه مشق و عجولانه و رمز واری از آن قرآن می یابد کم نبوده اند اهل قرآنی که هرگز این کتابی را که در دست مسلمین است ندیده اند و نخوانده اند و حتی سواد خواندن ھم نداشته اند . و اولین چنین کسی محمد مصطفی ص بوده است . قرآن جهانی است که درآن زندگی می کنیم . جهانی بسیار خواندنی و چه خواندنی ! و هرکه آنرا خواند خود عین قرآن زنده است و نخستین کسی که قرآن را خواند و قرآن زنده و انسانی شد علی (ع) نام داشت  و سپس فاطمه (س) .

٨٩١ -قرآن دارای دو هویت است : آدمی و حوایی ! و کل قرآن سرگذشت آدم و حواست و سرگذشت ماقبل آدم وحوا و مابعد آدم و حوا . 

٨٩٢ -این را نیز باید دانست که قرآن فقط به وقت نزولش قرآن است یعنی خواندنی است . پس از آن «واقعه» و «الساعه » است . همانطور که قبل از نزولش هم فرقان بوده است . و آدمھا نیزدر یکی از این سه مرحله قرآنی قرار دارند به استثنای کسانی که در جاهلیت جامانده اند . این نکته را نیز فهم کن که فهم تاریخ قرآن است که عین تاریخ انسان است . 

٨٩٣ -آنکه به معنای قرآنی واژه تفکر و تعقل رسیده باشد هر چه می اندیشد قرآن است و گوئی ذھنش مشغول خواندن قرآن است به زبان مادریش . واین انسان فراتاریخی و ذاکر و الساعه ای و واقعی است نه روحی جامانده در تاریخ که جسدش در واقعیت به تسخیر اجنه و شیاطین آمده است . 

٨٩۴ -تاریخی که در اکنونیت واقعیت حیات خوانده می شود ھمان قرآن است . قرآن ، تاریخ الساعه است . 

٨٩۵ -آنچه که در قرآن کریم موسوم به دوزخ و درجات و درکات آنست تماماً در صورت تمدن مدرن جهان قابل مشاهده و گزارش است . و همچنین جنت و درجاتش که باطن نهان مخلصین است همانطور که لغت جنت دال بر نامرئی بودن و پنهان بودن هویت آنست یعنی جنی و مخفی است زیرا روحانی است . این صورتی از حقیقت الساعه بودن قرآن است که جنت در طبیعت رخ می نماید و دوزخ ھم در صنعت .

۹٠٧ -آنکه به گذشته و آباء و اجدادش می نازد بی تردید کافر است . انسان مستبد بی تردید کافر است . انسان نژاد پرست و زن ذلیل و بچه پرست بی تردید کافر است حتی اگر اھل نماز شب باشد . آنکه نان گذشته می خورد و عشق به آینده دارد ، کافر است یعنی مبتلای به خسران عصر است . مؤمن مقیم الساعه است زیرا خودش است . این فرقان و میزان را فهم کن

تا اهل خسران نباشی .

برگرفته از کتاب عرفان تاریخ اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه