ماده و معنای وجود مقاله ۱۶ (خودشناسی جنسی)

?ماده و معناي وجود . مقاله۱۶ (خودشناسی جنسی)

“وجود” ھمان خداوند است ولا غیر.

که آن را به انسان محول نموده و او را جانشین خود ساخته است .

واما وجود حق تعالی در آدم و حوا تجلی گشته است که حوا تجلی ماده وجود است و آدم نیز تجلی معنایش.

و ھرگاه که این دو به اتحاد رسیدند ذات حق آشکار می شود و دین او زنده می گردد ھمانطور که دررابطه محمد(ص) با خدیجه و سپس در رابطه علی(ع) با فاطمه(ع) رخ نمود.

ھر کجا که دین زنده است آدم و حوائی به وحدت رسیده است.

⁦  برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی_حلد اول _فصل اول _فلسفه آدم و حوا

«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی

ثبت ديدگاه