محبت و هدایت

۱۳۹۹-۷-۱۰ ۲۲:۳۷:۳۹ +۰۰:۰۰۱۰ مهر ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|12 Comments
محبت و هدایت (خودشناسی قرآنی) مقاله ۱۶ -استاد علی اکبر خانجانی

محبّت و هدایت (خودشناسی قرآنی) مقاله ۱۶


در قرآن کریم می خوانیم که خداوند خطاب به رسول می فرماید که « مپندار آن کسانی هدایت می شوند که تو دوستشان می داری بلکه آن کسانی که من می خواهم » . در این آیه امر محبت و هدایت در نقطۀ مقابل یکدیگر قرار گرفته اند . این واقعیت در همۀ تجربیات بشری در قلمرو تعلیم و تربیت نیز صدق می کند . بچه ها هرگز بواسطۀ مهر و محبّت والدین تربیت و هدایت شدنی نیستند . هر ارزش نیکوئی که در افراد و جوامع یافت می شود نه حاصل محبت و مهر و ترحم اولیای امور که محصول قهر و جدیّت است . وقتی محبـّت رسولان خدا که محبتّی خالص و الهی است موجب هدایت نمی شود تکلیف سائر محبت ها ی بشر روشن تر است . درست به همین دلیل هر انسان حق پرستی در حریم عواطف فامیلی خود مطرود واقع می شود زیرا انسانهای حق پرست اسوه های محبت نیز هستند و گوئی محبت این مردان خدا موجب ایجاد ظلمتی عظیم در حریم وجودشان می شود که نزدیکان از درک و تصدیق حقشّان عاجز می مانند. به همین دلیل شقی ترین کفر و انکار از میان شدیدترین عواطف و محبت ها بر می خیزد . و لذا اشدّ کفر و عداوت نسبت به مردان حق از میان نزدیکترین کسان آنها رخ می دهند . درست به همین دلیل در قرآن می خوانیم که زن، دشمن آشکارِ ایمانِ مردش می باشد زیرا مورد شدیدترین محبتِ مردش می باشد .
لذا قهرِ برخاسته از عشق و محبت است که هدایت می کند و نه مهر و رحمت و اغماض و تساهل . آن وجه از محبت که خارها را گل می کند قهر و غیرت آن است و نه رحمت و تساهل آن . کسی که قهر نمی داند مهر هم نمی داند .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم _ فلسفه قرآنی_ خودشناسی قرآنی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط: کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب ذکر _کتاب مبانی هستی شناسی قرانی

ثبت ديدگاه