مردان زن-ذلیل و زنان مرد-ذلیل

۱۳۹۸-۱۲-۱۹ ۰۵:۳۹:۲۶ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|146 Comments
مردان زن ذلیل و زنان مرد ذلیل . مقاله ۳۷( خودشناسی جنسی )

?مردان زن – ذلیل و زنان مرد – ذلیل(خودشناسی جنسی)

یکی از بزرگترین عذاب کفر مرد ھمانا افتادن به اسارت و بندگی زن است که در فرھنگ ما

معروف به مردزن – ذلیل است .

این زن – ذلیلان بر حسب ظاھر رفتار قلدر منشانه ای نسبت به زن خود بروز می دھند

و چه بسا زبانی ھتاک و دست بزن ھم دارند که به نوعی انتقامجوئی از این اسارت و ذلّت است

و نیز پنھان داشتن این واقعیت از چشم دیگران .

این مردان بظاھر زن را نفی و لعن می کنند و در خفا برده ومرید ھوسھای او ھستند .

این سیمای زن – ذلیلی مرد در فرھنگھای سنتی است و  اما در جوامع وفرھنگ مدرن این ذلّت

مرد بروزی معکوس دارد یعنی بظاھر مرید و چاپلوس زن خود ھستند و در پنھان وی را

شکنجه می کنند .

زن – ذلیلی در واقع ابتلای مشترک زن و مرد به بولھوسی وعیاشی و کفر و فسق متقابل است .

زنانی که در زندگی با این نوع مردان قرار دارند نیز زنان مرد – ذلیل می باشند و ھمان

واکنش دوگانه را بسته به شرایط اجتماعی بروز می دھند یعنی یا بظاھر مطیع و چاپلوس مرد

ھستند و در خفا انتقام می گیرند ویا بالعکس .

ھر مرد زن – ذلیلی با یک زن مرد ذلیل زندگی می کند .

زن – ذلیلی و مرد – ذلیلی بیان دیگری از زن سالاری و مرد سالاری است که دو روی سکه

کفر سالاری در زناشوئی می باشد که در ھرجامعه ای یک صورت آن بیرونی است و صورت

دیگرش مخفی می باشد .

وضع دیگرھمان حق سالاری می باشد که ولایت و محبّت متقابل زن و شوھر با یکدیگر است .


⁦⬅⁩ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا
«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

مقالاتی دیگر در این زمینه : فلسفه ولایت زناشوئیزنانیکه مردانگی را احیا کردند

ثبت ديدگاه