مرضی بنام همجنس گرائی

۱۳۹۹-۲-۱۲ ۱۷:۳۶:۲۰ +۰۰:۰۰۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی طبی, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
مرضي بنام همجنس گرايي (خودشناسی طبی) مقاله ۱۰ استاد علی اکبر خانجانی

? مرضی بنام همجنس گرائی (خودشناسی طبی)⁦▪️⁩ مقاله شماره ۱۰

عصر مدرنیزم به لحاظی عصر نهضت جهانی ھمجنس گرایان است و بدین لحاظ به مثابۀ رجعت جهانی قوم لوط می باشد و عصر لوطیزم یا لاطیزم است زیرا فرھنگ حاکم بر این جماعت ھمانا لوطی گری و لاطی است .

و می دانیم که جماعت لاط و لوطی بیش از ھر امری معروف به لاابالیگری و عدم تعهد به امور اخلاقی و اجتماعی ھستند .

و در عوض دعوی عشق و عاشقی و خدمت بی شائبه به دیگران را دارند البته خدمات فسق و فجوری و عشرتکده ای و میخانه ای و پا منقلی .

و این نیز دیگر از نشانه ھای آخرالزمان و پایان تاریخ به عنوان عرصه انقراض نسل بشر می باشد .

تکبر و خود پرستی تا سر حد انکار ھر تعهدی حتّی در قبال نیاز جنسی و ازدواج منشأ اصلی بروز مرض یا عذابی بنام ھمجنس گرائی است که در مردان تحت عنوان عشق گرائی و تخدیر گرائی و گاه درویش گرائی و در زنان مدرن تحت عنوان فمینیزم خودنمائی می کند : مکتب اصالت مردانگی و نرینه گی و اصالت مادینه گی !

و این یک زندگی انگلی و کرم صفتی است چرا که انگل و کرم کدو بطور ژنتیکی در آن واحد در خودش حامل نرینه گی و مادینه گی است و لذا جانوری خود –گاه می باشد .

ولی در انسان این مرض ژنتیکی نیست بلکه فرھنگی و اخلاقی می باشد و توجیه ژنتیکی و روانی این مرض یک فریب بزرگ می باشد .

این مرض دشمن تعهد و وفا و مسئولیت است و لذا یک مرض کاملاً کافرانه و فاسقانه می باشد و مبتلایانش در جرگه معذبترین افراد بشری می باشند و جز با توبه از کفر و فساد اخلاقی علاجی ندارند .

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقاله امراض کتاب درد خدا کتاب مالیخولیای پزشکی

ثبت ديدگاه