مصاحبه ای با یک ثروتمند

مصاحبه ای با یک ثروتمند(خودشناسی تمثیلی) مقاله 9

مصاحبه ای با یک ثروتمند(خودشناسی تمثیلی) مقاله 9

س:آیا علم بهتر است یا ثروت؟

ج:البته که ثروت بهتر است زیرا به واسطه آن می توان علم و علما را هم خرید.

س:آیا دین بهتر است یا ثروت ؟

ج:البته که ثروت بهتر است زیرا به واسطه خیرات و مبرات می توان خدا را هم خرید.

س:آیا عشق بهتر است یا ثروت ؟

ج:البته که ثروت بهتر است زیرا به واسطه آن می توان هر محبوبی را خرید .

س:آیا خودت بهتری یا ثروت ؟

ج:البته که ثروت بهتر است زیرا بدون آن خودی ندارم.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فصل حکایات عرفانی – خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه