مکتب هو

۱۳۹۸-۱۰-۳۰ ۱۳:۱۸:۵۶ +۰۰:۰۰۳۰ دی ۱۳۹۸|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|116 Comments
مکتب هو (خودشناسی ازتباطی) مقاله ۳ استاد علی اکبر خانجانی

مکتب «هو» (خودشناسی ارتباطی) مقاله شماره ۳

ھمۀ عارفان و حکیمان تاریخ جهان کهن و ھمه متفکران بزرگ عصر جدید بر این باورند

که «‌ وجود حاصل رابطه است وھیچ چیزی درعالم ماده و معنا بخودی خود وجود ندارد ».

وجود خودبخودی و فی نفسه چیزی جز جمادیت محض نیست و حتی عالم جمادی و

اجرام و کرات بی جان ھم در کشاکش قوه جاذبه بین یکدیگر امکان موجودیت دارند .

این حقیقت درباره عالم جان و خاصه انسان صاحب روح دو صد چندان شدیدتر فهم می

گردد.

آدم ھر چه دارد اعم از تن و اندیشه و احساس و ھر چه می کند و ھست از رابطه دیگران و

برای دیگران است. «خود » در مفهوم نهایی مترادف عدم است و لذا کارخانه ھمه فریب

ھاست زیرا وجود ندارد .

یک توھم جادوئی می باشد . ھمه چیز در رابطه بین من- تو پدید می آید واستمرار می یابد .

ھمه چیز در رابطه و از رابطه و برای رابطه است آنچه که واقعیت دارد ھر چند که

نامرئی می باشد ھمان «رابطه » است . پس رابطه چیست؟ رابطه نه من است نه تو است

بلکه او است : ھو ! ھو ھم خداست که حاضر پنھان است ، عشق است. ھمه ھوست .

نی من منم و نی تو توئی نی تو منی ھم من منم و ھم تو توئی ھم تو منی


من با تو چنـــانم ای نگـــــار ختنی کاندر عجبم که من منم یا تو منـــی


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل سوم _ فلسفه ارتباطات
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه