نسل اکس(x)

نسل اکس x (خودشناسی آخرالزمانی) مقاله ۳ استاد علی اکبر خانجانی

نسل اکس(X)

داروی روان گردان معروف به اکس که برگرفته از لغت ecstasy به معنای خلسه و

مدھوشی و بی خودی است تبدیل به نام ھویّت یک نسل در جهان گشته است که در کشور

خودمان نیز شاھدش می باشیم.

شاھد پیدایش نسل جوانی ھستیم که براستی سیمای یک فاجعۀ تراژیک از بشر را به وضوح

به نمایش میگذارد جوانانی با موھای روغن زده و آرایش عجیب وغریب و لباسهای جلف

که به طرزی مالیخولیائی دچار خودمسخره گی ھستند و از این وضع لذتی جنون آمیز می برند .

بیهوده می خندند و خود و سایرین را مسخره می کنند و با کمترین اعتراضی از والدین به

تشنج و انتقام می افتند و درعین حال خود را نوابغی خارق العاده میپندارند که گوئی

براسرار جهان واقفند و ھیچ کس قدرعظمت آنها را نمی داند بسیاری از اینان به ناگاه

دچارنسیان وھذیان و جنون می شوند.

قبل ازاین شاھد نسلی حشیشی و اسیدی بودیم که بتدریج تباه می شدند ولی گوئی این یکی

،ھمان یکبار مصرفش برای نابودی کفایت می کند.

گوئی درآخرالزمان دیگر الکل و افیون قادر به بیخود ساختن انسانها نیست زیرا انسانها

شدیداً ھوشیار شده و مستمراً ھوشیارتر می شوند چرا که آخرالزمان قلمرو قیامت یعنی

حضور و ظهور حق است و افراد و گروھهای ضدّ حق و ضدّ دینی و ضدّ معرفت مجبورند

به مواد مهلک تر رجوع کنند تا چشم و گوش و ھوش فرد را بر حقیقت ببندند و خود را

دیوانه سازند .

این عذاب کفر و انکارعمدی و آگاھانه است که آتش آن کل خانواده ھا و جوامع را می

سوزاند و ھیچ کس را از آن گریزی نیست .

یعنی ھیچ کس نمی تواند بگوید به من چه ؟ نسل X ھمانطور که از نامش پیداست نسل پوچ

و جعلی و بی ھویّت و برزخی است .

نسل X نماد کامل یک تمدن بی محتوا و کافر و منکر حقیقت است که در راه فرار از حقیقت

و مکتب «بمن چه !» به دام نابودی و نیهیلیزم افتاده است و به خود – براندازی دچار گشته است.

از حضور خدا و ظهور حق نمی توان گریخت فقط می توان بقول قرآن خود را با صورت

در آتش دوزخ سرنگون نمود و گفت: ای کاش ھرگزخلق نشده بودم .

از کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم فصل اول فلسفه قیامت و آخرالزمان اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه