نشانه های کفر

۱۳۹۹-۳-۲۳ ۲۱:۳۹:۲۷ +۰۰:۰۰۲۳ خرداد ۱۳۹۹|خودشناسی دینی, مقالات صوتی و تصویری|13 Comments
نشانه های کفر (خودشناسی دینی) مقاله ۶ استاد علی اکبر خانجانی

نشانه های کفر(خودشناسی دینی) مقاله ۶

*کافر ، احمق است.
*کافر ، فحّاش است.
*کافر ، بی قرار است.
*کافر ، ریا کار است.
*کافر ، بزدل است.
*کافر ، حریص است.
*کافر ، بخیل است.
*کافر ، زور گو است.
*کافر ، چاپلوس است.
*کافر ، سخن چین است.
*کافر ، بیوفا است.
*کافر ، نگران است.
*کافر ، ظاهر پرست است.
*کافر ، ثروت اندوز است.
*کافر ، خرافی است.
*کافر ، عجول است.
*کافر ، بی حیا است.
*کافر ، بی غیرت است.
*کافر ، لاف زن است.
*کافر ، شاه پرست است.
*کافر ، عبوس است.
*کافر ، بیرحم است.
*کافر ، شهرت طلب است.
*کافر ، بی انصاف است.
*کافر ، نژاد پرست است.
*کافر ، وسواسی است.
*کافر ، بد گمان است.
*کافر ، خود – فروش است.
*کافر ، مقلّد است.
*کافر ، فن پرست است .
*کافر ، بازیچه است.
*کافر ، مجبور است.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم فصل فلسفه دین اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر آثار مربوط : کتاب فلسفه جهانی دین کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب فطرت خدا و فطرت بشر

ثبت ديدگاه