هدایت ، آل احمد ، شریعتی مثلث هویت مدرن ایرانی -اسلامی

۱۳۹۹-۵-۲۶ ۱۷:۴۲:۵۷ +۰۰:۰۰۲۶ مرداد ۱۳۹۹|فلسفه شخصیتها, مقالات صوتی و تصویری|55 Comments
هدایت، آل احمد، شریعتی مثلث هویت مدرن ایرانی-اسلام(فلسفه شخصیتها) مقاله ۱۰- استاد علی اکبر خانجانی

هدایت، آل احمد، شریعتی مثلث هویت مدرن ایرانی – اسلامی (فلسفه شخصیتها) مقاله ۱۰


دکتر شریعتی در مرگ نابهنگام جلال دچار چنان حزن و حیرتی شده بود که ھر گز ماقبل و مابعدش در وی مشاھده نشده بود.

خود او عجب است که در میان استادان و معبودھایش ھرگز نامی از جلال نبرد در حالی که مرید راستین جلال و ادامه دھنده برحق راه او بود در عین حال که شدیداً به لحاظ عاطفه دینی بر مرادش اثر گذاشت و در ایمان عرفانیش به اسلام نقش تعیین کننده ایفا نمود .

جلال آل احمد در قلمرو سخن و ادب از صدیقین است و ھمطراز ھدایت و شریعتی .

وحائل و واصل بین این دو و دوست صمیمی ھر دو .

براستی این سه نفر تشکیل دھنده مثلث فرھنگ نوین و خلاق ایران مدرن ھستند و جریان واحدی می باشند این سه تحصیل کرده غرب ولی بزرگترین نقّاد تمدن غرب ھستند و تنها به فرنگ رفته ای که غرب زده نشدند بلکه خویشتن خویش را یافتند .

این سه تن ، بانیان خود- شناسی ھویت ایرانی – اسلامی ما به زبان تحصیل کردگان ھستند .

درباره صادق ھدایت از شریعتی سوال کردند که پس از سکوت طولانی گفت : «ھنوز خیلی زود است» آل احمد مرید ھدایت بود و شریعتی ھم مرید آل احمد . واین سه تنهایان قلمرو خود- شناسی ایرانی – اسلامی ھستند و لذا ھر سه جوان مرگ .

و اولی که بدعتگزار بود به دست خودش شهید شد و زخم این شهادت بر جگر ایرانیان ھنوز ھم می سوزد و کسی را ھم یارای دم برآوردن نیست که حتی او را به جرم این «گناه» لعن کند .

آدمی ھنگامی که ھیچ شاھدی نداشته باشد خودش شاھد بر خود می شود و ھدایت رخ می دھد .

آل احمد شاید تنها کسی بود که با مرگ ھدایت از خواب بیدار شد و دید که به قول ھدایت در آخرین یادداشتش به آل احمد«ما رفتیم شما در زندگی نکبت بار خود بلولید .»

و خود را از نکبت سوسیالیزم روسی نجات داد و از اینجا به بعد است ک آل احمد است .

این سه بنیانگزار صمیمیت و صدق در عرصه اندیشه و قلم ایران نوین ھستند و به راستی پدران فرھنگ واقعه ای که منجر به انقلاب شد و حق این ھرسه در این انقلاب ادا نشد و لذا انقلاب ما از حقّش فاصله گرفت و نسبت به خودش دچار نفاق گردید و این ھمه بلا و مصیبت کشیده و می کشد .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -فلسفه شخصیتها- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : انسان کامل جلد اولانسان کامل جلد دوم

ثبت ديدگاه