پیروزی بزرگ

۱۳۹۹-۵-۲۰ ۲۳:۴۹:۴۲ +۰۰:۰۰۲۰ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی شیعی, مقالات صوتی و تصویری|بدون ديدگاه
پیروزی بزرگ (خودشناسی شیعی) مقاله ۱۹- استاد علی اکبر خانجانی

پیروزی بزرگ( فلسفه تشیع )مقاله ۱۹

علی (ع) می فرماید « یأس پیروزی بزرگ است » .

گوئی بکام رسیدگیها جملگی پیروزیهای حقیرند و فقط ناکامی و یأس حاصل از آن پیروزی بزرگ است . چرا؟

زیرا انسان آنگاه که از همه کس و همه چیز و جهان بیرونش مأیوس شد تازه بخودش میرسد و این آستانۀ پیروزی عظیم است همانطور که خودشناسی هم علم اعظم است .

آدمی هر چه که زودتر ازغیرِ خود مأیوس شود زودتر به غایت دنیا و آستانۀ آخرت رسیده است و مابقی عمرش را با خود زندگی می کند و خود را می آزماید .

یعنی خود آزمونگر را می آزماید و این همان عرصۀ شناخت شناسی است و در این عرصه آدمی بتازگی علت ناکامیها و شکست های گذشته را درک می کند زیرا درمی یابد که او هرگز نمی دانسته که چه می خواهد زیرا خواسته هایش از خود او نبوده بلکه خواسته ها از دیگران به او القاء شده است .

او هرگز خودش نبوده است او همواره غیر بوده و دیگران در او و به جای او زیسته اند به همین دلیل هیچ امری او را راضی نکرده است زیرا خود او گم بوده است و حالا خود را یافته است و میخواهد بداند که چه میخواهد .

ولی هر چه که بیشتر در خود تأمل می کند می بیند که براستی هیچ چیزی نمی خواهد که ارزش آنرا داشته باشد تا خود را به زجر و عذاب افکند فقط یک حداقل معیشت است که بهر طریقی به آسانی می آید و نیاز به جان کندن نیست .

لذا او خود را بکام رسیده و پیروز می یابد و مجال این را پیدا می کند تا چیزی برتر از این دنیا بخواهد که جاودانه باشد .

او تازه این مجال را یافته که به بعد از این جهان فکر کند به معنای حیات و هستی و علت آمدن و رفتن . این پیروزی معنای انسان است و انسانیّت .

کتاب دائره المعارف عرفانی جلد دوم تالیف ۱۳۸۴-۱۳۸۶

موضوعات مرتبط :کتاب شیعه شناسی ایدئولوژی شیعیکتاب علی نامه

ثبت ديدگاه