چند حکایت عرفانی

۱۳۹۹-۴-۱۴ ۲۱:۵۳:۱۴ +۰۰:۰۰۱۴ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|89 Comments
چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله ۸ – استاد علی اکبر خانجانی

۸-چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله ۸

«از شماست که بر شماست»   قرآن کریم

*هیچکس دروغ نمی گوید الاّ به خودش.

*هیچکس فریب نمی دهد الاّ خودش را .

* هیچکس ظلم نمی کند الاّ به خودش.

*هیچکس خد مت نمی کند الاّ به خودش .

* هیچکس خیانت نمی کند الاّ به خودش.

*هیچکس هدایت نمی کند الاّ خودش را.

* هیچکس گمراه نمی کند الاّ خودش را .

* هیچکس دوست نمی دارد الاّ خودش را.
* هیچکس دشمن نمی دارد الاّ خودش را .
*هیچکس نیست الاّ خودش .

تذکر :همۀ سخنان فوق مفاهیمی قرآنی هستند.

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فصل حکایات عرفانی – خودشناسی تمثیلی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : مصاحبه ای با آدمها

ثبت ديدگاه