چه باید کرد؟

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۲:۴۰:۵۴ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|89 Comments

فلسفه خانجانی

به توفیق الهی و به یاری همه دوستداران معرفت قصد داریم که این نشریه را همچون یک دائرة المعارف عرفانی آغاز و استمرار بخشیم و همه مقالات آنرا همواره در رایانه در اختیار همگان قرار دهیم. در واقع این مجله ای است که هرگز هیچ شماره ای از آن تمام نمی شود و یک کتاب ادامه داری می باشد. به لحاظ موضوع هیچ پدیده ای در جهان نیست که در قلمروی این نشریه نگنجد ولی بینش ما خودشناسی است. چرا که عرفان از نظر ما چیزی جز خودشناسی نیست: شناخت جهان و جهانیان و شناخت خداوند در خویشتن خویش. و نیز شناخت خویشتن در جهان. این سخن اول و آخر همه عرفانهای جهان بوده است. بدین ترتیب نشریه ما دارای روحی تماماً خود انتقادی است چرا که به قول عرفای ما نهصد و نود و نه منزل از هزار منزل معرفت همانا شیطان شناسی است و آخرین منزل آن حقیقت و خداست.

پس اگر روح حاکم بر این نشریه تماماً نقد و نفی و ابطال باشد به مثابه قلمرو «لا اله» می باشد که روی در روی الا الله قرار دارد. پس واضح است که نقد و نفی ما هیچ ربطی به امیال انقلابی و نیهیلیستی ندارد. به لحاظی دیگر این نشریه یک دائرةالمعارف پدیدارشناسی بر بنیاد معرفت نفس است و لذا منطق حاکم بر آن نیز یک منطق سقراطی و «کاهش منطقی» است.

هدف دیگر ما در این نشریه ساده گوئی و اُمی نویسی و نگرشی دیالوگی و دیالکتیکی می باشد فقط راز این روش همانا تعیّن متافیزیک در فیزیک است به قول مارتین هایدگر . و تعیّن قرآن در جهان به قول دکترعلی شریعتی. و این همان نمایش قیامت در مادیّت جهان است درعرصۀ آخرالزّمان که بر آستانۀ آخرت و غیب جهان قرار گرفته ایم و لذا گوئی که در پایان دنیا هستیم و قلمرو بن بست ها و ابطالهای اصولی. پس نشان دادن «حقّ ابطال» از اهداف ماست: حقّ آنچه هست و رخ می نماید و نه حقّ آنچه باید باشد. و این همان نشان دادن «بایستی» در «هستی» است. زبان معرفت نفس، زبانی جهانی است. زیرا همه انسانها دارای نفس واحده هستند. بنابراین گفتگوی بین تمدنها و فرهنگ ها و باورها و مذاهب یکی دیگر از اهداف ضمنی این نشریه می باشد.

در سنّت عرفانی جهان، خودشناسی دارای ذاتی خود – برانداز است چرا که دارای ذاتی بخود آورنده و توّاب و تزکیّه کننده است و لذا در هم شکننده غرورها و بانی تواضع و وحدت و محبّت است منتهی نه وحدتی قرار دادی بلکه وحدتی ذاتی و معرفتی وجودی. محبّتی قلبی ونه تقلّبی. و این همان اساس دین واحد جهانی است و تنها راه رسیدن به فطرت دینی. چرا که رسول اکرم اسلام (ص) می فرماید: زین پس فقط رهروان خودشناسی به حقایق دین من نائل می آیند و آنرا تصدیق می کنند.

کلام آخر اینکه نشریه «آخرالزّمان» یک نسخۀ جهانی خود – درمانی برای همگان است و نیز یک نشریه هستی شناسانه و معرفت شناسانه است منتهی به زبان عُرفی و اُمّی و سقراطی بر سنت همه عارفان واقعی که به روش انبیای الهی با زبان مردم عامه سخن می گفتند.

دائرةالمعارف عرفانی جلد ۴ ص ۸

استاد علی اکبر خانجانی

 

ثبت ديدگاه