(کفر و نفاق)

۱۳۹۹-۱-۸ ۱۱:۵۴:۴۸ +۰۰:۰۰۸ فروردین ۱۳۹۹|کفر و ایمان, گزیده ای از آثار|71 Comments
کتاب پدیده شناسی عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی
استاد علی اکبر خانجانی

٧٣ -براستی بین فاحشه بودن و راھبه دیوانه بودن ، بین یک لامذھب فاسق و یک ملا یا درویش منافق ، یافتن راه سومی بسوی عقل و دین و شرافت مبرم ترین و واجب ترین امر جهت تنازع بقا است ، نه برای ھدایت شدن و به حق رسیدن که برای نابود نشدن .

گوئی مولوی این شعر را برای امروز ما سروده است که :

نه در مسجد گذارندم که رندی
نه در میخانه کاین خمار خام است

میان مسجد و میخانه راھیست
غریبم سائلم این ره کدامست

زیرا به لحاظ تاریخی کل بشریت در مرحله براندازی شرک و نفاق از ذات خویشتن است خواه ناخواه .

٧۴ -بی تردید فسق و فاحشگی به بخشوده گی و ھدایت نزدیکتر از خرمقدسی و نفاق است .

ھمانطور که خداوند فرموده استکه ھمه گناھان کافران را به یک توبه جمعاً می بخشد بی ھیچ عذابی .

ولی گناه مشرکان و منافقان را ھرگز .

ھمانطور که مریم مجدلیه و باراباس ھدایت شدند و از اولیای الهی گردیدند ولی یهودای منافق به درک اسفل سقوط کرد .

پدیده شناسی نفاق در جامعه ما به مثابه شناخت امّ المسائل جامعه است .

٧۵ -اگر دقت کنیم قلب تضاد و تشنج جامعه ما نبرد بین این دو جناح مذکور است .

بین کفر بی ریا و دین صادقانه ھرگز نبردی درنمی گیرد .

کفر و ایمان ھمسایه دیوار به دیوار ھستند .

و خداوند اراده کرده است که در آخرالزمان شرک و نفاق را از جهان براندازد و لذا مشرکان و منافقان را در سراسر جهان غرق در اشد عذابها می یابیم و شاھدیم که خدا کافران را بر منافقان مسلط کرده است یعنی ابرقدرتها را بر جهان سوم و بخصوص اسلام مسلط ساخته است ‌.

از کتاب پدیده شناسی عرفانی فصل نفاق اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی پدیده شناسی عرفانی

ثبت ديدگاه