(گامی بسوی مردانگی)

۱۳۹۹-۴-۲۵ ۱۵:۰۷:۰۴ +۰۰:۰۰۲۵ تیر ۱۳۹۹|آدم و حوا(زن و مرد), خانواده, مسائل جنسی|85 Comments
استاد علی اکبر خانجانی

(گامی بسوی مردانگی)

۱۰_اراده مرد آفت و دزد و شیطانی جز زن ندارد که قلب اراده اش را از پایین تنه اش یعنی از بیضه اش بیرون می کشد .

این مرید نیست بلکه یک موجود تسخیر شده به واسطه شیطان است که در پایین تنه زن در کمین است و لذا جان می کند و به عداوت و کینه و انتقام می افتد .

١٢ -پس مرد برای عارف شدن نخست بایستی اراده اش را از زن باز پس بگیرد و این ھسته مرکزی «سیر من الخلق الی الله » است که در اینجا حق ھمان حق روح و آزادگی مرد است و مردانگی اوست و بازگشت به خویشتن خویش است و سپس سیر از خود به خداست .

پس عرفان مدرن بایستی راه و روش معرفت و حق این معرفت را بیابد و بیاموزاند تا اراده و روح مرد را از بیضه اش به سوی قلبش بالا بکشد و اراده اش را قلبی کند .

اراده مرد مدرن اراده بیضوی است و روحش ھم روحی عورتی و در اسارت عورت است و در متعفن ترین دخمه عالم مدفون و در زنجیر است .

یعنی اراده مرد را باید از پایین تنه به بالا تنه اش ارتقا داد تا مرد شود و صاحب اراده گردد و این یعنی مرید و آستانه ارادت عرفانی .

زیرا ھیچ مردی نیست که اراده اش قلبی و روحانی باشد و مرید حق نباشد و خدا را نجوید .

دل اگر در سینه باشد بر آستانه حق است .

دلهایی که در تنبان سقوط کرده است بالاخره می گندد و از دست می رود و مردانگی نابود می شود و به ھمراھش زنانگی زن ھم نابود می شود و اینست درک اسفل السافلین انسان مدرن !

زیرا ھمه پستی و پلیدیها و بی غیرتی ھا و خود فروشی ھا و جنون و جنایات مرد مدرن حاصل این سقوط در تنبان خویش است و لذا کل حیات و ھستی این مرد به بند تنبان وصل است .

مردی که مرید زن باشد بنا به قول خداوند مرید شیطان است .

واین وضع مردان مدرن است .

١٣-مردی که محبوس و معتکف سوراخ عورت زن است بالاخره فروخته می شود .

اینک اگر زن نرخش را بالا برد که مرد توان پرداختنش را نداشته باشد چه رخ می دھد ؟

خانه مرد خویش (عورتش ) را تحویل مرد گرانقیمت تری می دھد .

و آن مرد بی چاره بی خبر از این معامله در اعماق این غار نشسته است که به ناگاه مورد تجاوز عورت مرد گران قیمت تری قرار می گیرد و روحش به گایش می رود و نابود می شود و ھمجنس گرایی آغاز می گردد .

آیا فهمیدید ! اگر فهمیدید تا دیر نشده از این دخمه متعفن که خانه ابدی خویش ساخته اید ھرچه زودتر خارج شوید و خارج نمی توانید شد الا به یاری یک عارف که مرید خداست و اراده اش نزد خداست .

یعنی فقط خدا می تواند چنین مردی را از زندانی آن سلول انفرادی متعفن نجات بخشد و اینست نجات انسان مدرن !
و اینست عرفان انسان مدرن .
مقاله مسئولیت مدرن عرفانی ( گامی بسوی مردانگی) از کتاب مجموعه مقالات عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتاب مجموعه مقالات عرفانی

موضوعات مرتبط :کتاب فریاد زنکتاب فلسفه وجودی مرد

ثبت ديدگاه