(گروه مستان)

۱۳۹۹-۱-۱۸ ۰۶:۳۶:۴۲ +۰۰:۰۰۱۸ فروردین ۱۳۹۹|گزیده ای از آثار, هنر|200 Comments
گروه موسیقی مستان

٧-در کشور ما نیز جدیداً یکی از لطیف ترین حیله ھای ابلیسی در قالب ھنر موسیقی و ادبیات عرفانی وارد بازار شده که بسیاری را ھم مفتون خود ساخته است .

گروھی به نام « مستان » که جوانان خوب و پاکی ھم به نظر می آیند که اھل موسیقی ایرانی ھم ھستند و عواطف زلال و پاکی ھم بروز می دھند و ھمین بهترین وسیله در خدمت ابلیس گشته است که با زیباترین و جذابترین اشعار عرفانی مردم را به سوی گناه و فسق و فجور دعوت می کنند و دم از می پرستی و توبه شکنی و شکستن زھد و ریاضت می زنند .

که در اصل خود در معرفت عرفانی حق است ولی برای مردم ما که در منجلاب می و باده و افیون و مخدرات غرق و نابود شده اند امری آشکارا ابلیسی است .

گویی مردم ما عمری غرق در زھد و ریاضت بوده اند و اینک برای شکستن دیوار تقوا و ورود به قلمرو طریقت و سیر الی الله باید باده نوشی کنند و قداست نفس خود را بشکنند .

این دیگر به راستی مضحک و نفرت انگیز است در حالیکه میلیونها تن در کشور ما الکلی و افیونی و ھروئینیو کریستالی و مبتلا به انواع مواد روانگردانند که انواع مستی تلقی می شود .

پس ما کمبود می و مستی نداریم بلکه بهاندکی تقوا نیازمندیم تا از نابودی حتمی نجات یابیم .

واین تازه یک کشور وملت مذھبی و دارای حکومت شرعی است و وای بر سایر ملل جهان .

و به یاد آوریم که جهان سیاست ھای فرھنگی با امثال بیتل ھا و پینک فلوید چه کرد و نیز با ھوادارانشان .

اگر این آثار و کنسرت ھا را در حوزه ھای علمیه بر گزار می کردند شاید اثری می داشت و به راستی یک کار عرفانی تلقی می شد ولی نه برای مردم عامی و جوانان ما که شبانه روز در خطر ابتلا به مستی ھای جانسوزند .

این نوع ھنرھا جز در خدمت نابودی نسل جوان نیست که خود این جوانان پاک را زودتر از ھرکسی در بازار جهان تباه ساخته و عشق و شرافتشان را به گند می کشد و به ھمراه ھمه طرفدارانشان در جامعه که به ناگاه پوچ وکیش و مات می شوند مثل عاقبت بیتل ھا و پینک فلوید که گروه مستان شدیداً آگاه یا نا آگاه شبیه آنهایند در اصالت و خلاقیت و بدعت ھنری .

افسوس برعاقبت این خوبان در بازار دجالان .

کتاب مجموعه مقالات عرفانی فصل هنر بمثابه دجال عرفانی

ثبت ديدگاه