(گناه یعنی چه)

۱۳۹۹-۴-۱۷ ۰۹:۵۵:۴۳ +۰۰:۰۰۱۷ تیر ۱۳۹۹|معرفت نفس|58 Comments
فلسفه گریز از ازدواج
استاد علی اکبر خانجانی

گناه یعنی چه ؟ از کتاب حقوق عرفانی فصل حق گناه اثر استاد علی اکبر خانجانی

گناه یعنی افکار و احساسات و کردار و اقداماتی که آدمی در قبالش دچار عذاب می شود .

گناه یک تعریف حقوقی اصلاً ندارد گناه حس خیانت به خویشتن است .

حس تجاوز به حقی است که در انسان حضور دارد .

گناه یعنی قدر نشناسی و خیانت درباره خدا که در آدمی حضور دارد و منشأ حیات و ھستی است .

گناه یک فکر یا عملی ضد بودن است ، ضد زندگی ، ضد عشق .

گناه یعنی فکر یا عملی که ضد آن گوھره آدمیت انسان است و لذا انسان تنها موجودی است که می تواند گناه کند و عذاب بکشد .


کتاب پدیده شناسی توحیدی کتاب حقوق عرفانیکتاب پدیده شناسی گناه

ثبت ديدگاه