با انقلابیون

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۲:۴۷:۰۶ +۰۰:۰۰۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴|گزیده ای از آثار|

شما ای کسانی که سرنوشت فرد را تماما در گرو تاریخ و جامعه و خاصه حکومت‌ھا می‌دانید یعنی انسان را علت خودش نمی‌دانید یعنی مطلقا به آزادی انتخاب و اختیار کمترین باوری ندارید. پس شما جبر پرستان حرفه‌ای ھستید.

با شکنجه‌گران

۱۳۹۷-۸-۶ ۱۸:۳۶:۵۶ +۰۰:۰۰۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴|گزیده ای از آثار|

ای کسانی که ھرگز موفق نشدید بالاخره کسی را وادار به تظاھر به عشق و پرستش نسبت به خودتان نمایید. با آن‌همه ایثارگری‌هایی که کردید جز بر نفرت دیگران نیفزودید و اینک انتقام می‌ستانید در پشت درب‌های بسته خانه‌هایتان و سپس در زندان‌ها به شکنه کسانی می‌پردازید که با ھر چه عشق و ایثار مخالفند و در جستجوی آزادی و عدالت می‌باشند.