راز بیقراری کودکان

۱۳۹۹-۵-۲ ۱۸:۳۴:۵۱ +۰۰:۰۰۲ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/hBWzXLBoBnU راز بی قراری کودکان . مقاله 15 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی ? راز بیقراري کودکان ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ مقاله شماره 15 قرارگاه [...]

جادوی پژواک بخل

۱۳۹۹-۴-۵ ۰۰:۰۴:۴۷ +۰۰:۰۰۵ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/xQt9ZTcQUhk جادوی پژواک بخل . مقاله 14 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی ? جادوي پژواك بخل ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی⁦▪️⁩ مقاله شماره 14 خداوند در [...]

آیا فرزند شما هم ناخلف است؟

۱۳۹۹-۲-۱۵ ۱۹:۱۸:۳۳ +۰۰:۰۰۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/Lt6ExcIYCS0 آیا فرزند شما هم ناخلف است؟ مقاله 12 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی ? آیا فرزند شماهم ناخلف است ؟ ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ [...]

غیبت کردن چیست؟

۱۳۹۹-۲-۸ ۰۸:۲۵:۲۶ +۰۰:۰۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/bW67ZUpX0Rg غیبت کردن چیست ؟ مقاله 11 (خودشناسیاخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی ? غیبت کردن چیست ؟ ⁦▫️⁩ خودشناسی اخلاقی▪️⁩ مقاله شماره 11 بسیاری می [...]

تهمت ناحق به مثابه قتل

۱۳۹۹-۱-۱۳ ۰۵:۲۰:۴۴ +۰۰:۰۰۱۳ فروردین ۱۳۹۹|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/kXW9F9lbAjw تهمت ناحق به مثابه قتل . مقاله 10 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی ?تهمت ناحق بمثابه قتل (بازخوانی یک پرونده)⁦▫️⁩خودشناسی اخلاقی⁦▪️⁩مقاله شماره 10 [...]

چرا دروغ میگوئیم

۱۳۹۸-۱۲-۲۵ ۱۹:۵۰:۳۰ +۰۰:۰۰۲۵ اسفند ۱۳۹۸|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/eJl76qFiXzk چرا دروغ میگوئیم؟ مقاله 9 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی چرا دروغ می گوییم ؟ ⁦(خودشناسی اخلاقی) مقاله شماره 9 شاید بارھا در [...]

نگاه مادر به فرزند

۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۲۰:۳۰:۲۰ +۰۰:۰۰۲۳ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی اخلاقی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/3fMBE9dlkHM نگاه مادر به فرزند . مقاله 7 (خودشناسی اخلاقی) استاد علی اکبر خانجانی نگاه مادر به فرزند (خودشناسی اخلاقی) مقاله شماره 7 در ابتدای [...]

بارگذاری مطالب بیشتر