چند حکایت زنانه

۱۳۹۹-۲-۲۹ ۱۳:۲۹:۱۴ +۰۰:۰۰۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/EVsRWNHDobI چند حکایت زنانه (خودشناسی تمثیلی) مقاله 2 - استاد علی اکبر خانجانی «چند حکایت زنانه»(2) خودشناسی تمثیلی مقاله 2 *از زن مطلّقه ای پرسیدم [...]

چند حکایت عرفانی ۱

۱۳۹۹-۲-۲۷ ۱۲:۳۸:۱۱ +۰۰:۰۰۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی تمثیلی, مقالات صوتی و تصویری|

https://youtu.be/gk3xMJ8sxHI چند حکایت عرفانی(خودشناسی تمثیلی) مقاله 1 استاد علی اکبر خانجانی چند حکایت عرفانی (1) خودشناسی تمثیلی مقاله 1 *به یکی گفتم «صدق برترین رندی [...]