مراد و مرید (مصاحبه با استاد)

۱۳۹۹-۷-۱۹ ۱۸:۴۷:۳۱ +۰۰:۰۰۱۹ مهر ۱۳۹۹|درباره استاد, سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|

معرفت اگر به معنای دیدن خداوند در ھر چیزی و فھمیدن اراده و فعل و صفات او در ھر واقعه و کردار و احساسی نباشد چیزی جز دانش فنی و فلسفه بافی و خیالات نیست.