اراده و اختیار زنانه

۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۰۴:۵۷:۴۴ +۰۰:۰۰۲۵ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|94 Comments
اراده و اختیار زنانه

 اراده و اختیار زنانه (خودشناسی جنسی) مقاله ۳۶

تجربه بشری در سراسر جھان نشان میدھد که ھیچ زنی بخودی خود با اختیار خودش حتّی به حداقل رفاه و امنیت

دنیوی ھم نرسیده است تا چه رسد به انسانیت و کمال معنوی .

ارادۀ زن یک انرژی کور و خود محور است که ھیچ راھی بسوئی ندارد و فقط در رابطه با مرد است که بحرکت

در می آید که یا بسوی ضلالت و جھنّم می رود و یا بسوی عصمت و معنویت .

به ھمین دلیل زنانبه اصطلاح آزادیخواه و مستقل و فمینیست عواقبی جز افسردگی و اعتیاد و روسپی گری و

فلاکت و فقارت ندارند .

زن بخودی خود با ھمه امکانات ایده آلش ھم جز بازیگری ھنر دیگری نمی داند و فقط با خودبازی می کند و ھر

مرد ھرزه ای ھم که بیشتر با وی بازی کند وی را جلب می کند .

زن، اراده مرد است که مرد بایستی آنرا در اختیار گرفته و بر آن فرمان راند نه اینکه مریدش شود .

زن پرستی ھمان نفس پرستی مرد است و بی ارادگی او .

زن بخودی خود بدون ولایت مردی خردمند یک بازیگر و بازیچه است و لذا ھمین امر اساس مادریت اوست که

اگر ھمین مادریت ھم تحت ولایت مردی مؤمن و عاقل نباشد ھم او و ھم فرزندش را دیوانه وتباه می کند .

زن بخودی خود دارای ھیچ اراده و اختیاری نیست بلکه او مظھر ارادۀ مرد است و لذا اگرتحت امر مردی در آید

تازه دارای صاحب اراده خود می شود یعنی صاحب خود می شود و اختیار می یابد .

برای زن ایده ای مخربتر و جنون آمیزتر از آزادی اراده و اختیار نیست .

 

برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _جلد اول_فلسفه آدم و حوا_
«اثر  استاد علی اکبر خانجانی»

مقالاتی دیگر در این زمینه : زنانیکه مردانگی را احیا کردند ، زن کامل ، وای به ایثار زنانه

ثبت ديدگاه