اشد کفر و اشد نفاق

۱۳۹۹-۱-۱۰ ۰۶:۴۰:۰۰ +۰۰:۰۰۱۰ فروردین ۱۳۹۹|کفر و ایمان, گزیده ای از آثار|بدون ديدگاه
کفر و نفاق
استاد علی اکبر خانجانی

۶٨ -در عصر ما و بخصوص در جوامع جهان سوم و اسلامی مردم به دو قطب اشد کفر و اشد نفاق تقسیم می شوند .

این دو قطبی شدن فرھنگی در کل جهان نیز در حال وقوع می باشد .

که اصولاً این منافقین تحت سلطه کفار آشکار ھستند و این حق است :

روسپی و راھبه :

آل کاپون و دعانویس :

فاحشه ملوس و باکره دیوانه .

۶٩ -و در عین حال نبرد خونین بین کفّار و منافقین در ھر جامعه و در کل جهان در حال پدید آمدن است .

نبرد بین استکبار مادی و استکبار معنوی . نبردی بر سر تصاحب و بلعیدن مادی و معنوی جوامع بشری : نبرد بین بوش و بن لادن .

٧٠ -و نیز نبرد بین منافقین شرعی و منافقین عرفانی : آخوند و درویش .

٧١ -و اینست که عارف حقیقی ھم در میان اینهمه دجّالان بدنام است و یک روحانی صادق و باشرف ھم در میان اینهمه خرمقدّسین گم است . و لذا این امری واجب است که صدیقین از جمع این منافقین بروند تا مردمان بیش از این گمراه و دیوانه نشوند و حق و باطل بهم نیامیزد و راه ھدایت در تاریکی گم نشود .

از کتاب پدیده شناسی عرفانی فصل نفاق اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای عرفانی دیگر : سیر و سلوک عرفانیاز خود تا خودآ

سخنرانی استاد : سیر و سلوک عرفانی

ثبت ديدگاه