با انقلابیون

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۲:۴۷:۰۶ +۰۰:۰۰۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴|گزیده ای از آثار|25 Comments

با انقلابیون

شما ای کسانی که سرنوشت فرد را تماما در گرو تاریخ و جامعه و خاصه حکومت‌ھا می‌دانید یعنی انسان را علت خودش نمی‌دانید یعنی مطلقا به آزادی انتخاب و اختیار کمترین باوری ندارید. پس شما جبر پرستان حرفه‌ای ھستید.

پس طبیعی است که بخواھید جبارانه عمل کنید و آنگاه که به قدرت رسیدید جبارتر ازحکومت قبل باشید ای داعیان دروغین آزادی! واقعیت این است که می‌خواھید شاه شوید ولی شاھی ملوس و محبوب!

شما عشق و قدرت را تماما و تواما می‌خواھید. و این است که مشکل شما علاجی ندارد چون می‌خواھید خدا باشید. شما از تبار شاھان شکست خوردە تاریخ ھستید: شاھانی دموکرات و رند!

ای انقلابیون رنگارنگ براستی که ھیچکس ھمچون شما نیازمند منقلب شدن نیست، ھیچکس چون شما محتاج نجات یافتن نیست.

و من به شما نصیحتی دارم و آن این‌که بجای آنکه تن و جان خود را در زجر و خطر اندازید بیایید «خود» کشی کنید بجای تن‌کشی!

بیایید «خود» را شھید کنید بجای تن! بیایید یکبار ھم که شده خود را علت خود بدانید و اھل اختیار شوید، اھل انقلاب واقعی، اھل قلب.

بیایید قلبی و منقلب شوید. اول در خودتان انقلاب کنید شما ھنوز انقلابی راستین نیستید.

کتاب ابرانسان ص ۴۷

استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه