بحران تعلیم و تربیت

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۱:۱۹:۱۱ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|بدون ديدگاه

تعلیم و تربیت

ای فرزند آدم و حوا

فرزندت را مرید خواسته ھای خود مکن که او را دشمن جان می کنی.

 

ای فرزند آدم و حوا

مرید فرزندان بالغ خود مشوید که آنھا را مرید شیطان می کنید.

 

جانشین خدا ص ۱۳

استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه