بدبخت ترین زنان کیستند

۱۳۹۹-۴-۳ ۰۹:۳۲:۳۱ +۰۰:۰۰۳ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|27 Comments
بدبخت ترین زنان کیستند؟(خودشناسی جاوید) مقاله ۶ – استاد علی اکبر خانجانی

بد بخت ترین زنان کیستند ؟ (خودشناسی جاوید) مقاله ۶

*کسانی که محبت مرد را دلیل عظمت خود می پندارند  .

*کسانی که محبت مرد را جنون او می پندارند .

*کسانی که محبت مرد را بر علیه او به کار می گیرند .

*کسانی که محبت مرد را به پول محک می زنند .

*کسانی که محبت مرد را انکار می کنند تا به آن پاسخ گو نباشند .

*کسانی که محبت مرد را به سخره می گیرند  .

*کسانی که محبت مرد را به خدمت بلهوسی خود می گیرند .

*کسانی که محبت مرد را دلیل نیازش می پندارند .

*کسانی که محبت مرد را در رختخواب تحقیر می کنند .

*کسانی که محبت مرد را چاپلوسی می دانند  .

*کسانی که محبت مرد را در فرزندان خود نابود  می کنند .
از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه