تبیین ایدیٔولوژی شیعی (قسمت اول)

۱۳۹۷-۹-۳ ۱۱:۵۶:۵۵ +۰۰:۰۰۱۵ مهر ۱۳۹۷|سخنرانی ها|62 Comments

ایدئولوژی شیعی

امام علي (ع) «باني روشنفكری دیني در تاریخ»

در میان همه مذاهب تاریخ جهان، مکتب علی (ع) اوّلین مذهبی است که به دین نگاهی فکورانه و حکیمانه دارد.

علی (ع) را بایستی کاشف عقلانیت دینی و دین عقلانی دانست و همین امر اساس آن پدید ه ای در تاریخ اسلام است که عرفان نامیده می شود. همو را بایستی کاشف و بانی شکاکیت در قلمرو عقل و دین نیز دانست همانطور که مکتب فلسفی لاادری (من نمی دانم) نیز برآمده از سخن معروف آن حضرت است که: «آنکه به نمی دانم نرسیده به دانایی نرسیده است».

در حقیقت بایستی ایشان را بانی مکتب اصالت معرفت نیز دانست که می فرماید «آنکه خود را نمی شناسد نابود است».

لذا بایستی فلاسفه ای همچون دکارت و هگل را حدود هزار سال بعد از ایشان کاشف مکتب اصالت فکر و اصالت خود آگاهی دانست.

همو می فرماید «من هرگز خدای نادیده را نپرستیده ام». و این همان مکتب پوزیتیویزم در معنبای بسیار گسترده تر است که حتّی الهیات و متافیزیک را هم شامل می شود. اگر سوسیالیزم فیزیکی از محصولات روشنفکری دین از دوران رسانس بوده است لذا علی (ع) را بایستی نخستین سوسیالیست کامل نیز دانست که می فرماید «هر کاخی سر بر آورده از کوخهاست».

و همو نخستین دموکرات کامل تاریخ نیز می باشد که در حکومتش توده های عامی را به امارات شهرها و استانها گماشت، چرا که کاملترین میوه روشنفکری در عصر جدید دموکراسی بوده است.

و نیز اینکه اوّلین و کاملترین نیهیلیست عملی در تاریخ است که چهارده قرن پیش از این فرمود: رشته های بقای دنیا پاره شد…. دنیا قلمرو نابودی است ….

و آنچه که هست دلالت دارد بر نیستی. پس بایستی علی (ع) را بانی و کاشف و سلطان بی بدیل جهان روشنفکری دانست.

دائرةالمعارف عرفانی جلد ۳ ص ۱۹۵

استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه