تضاد حجاب و آزادی

۱۳۹۹-۶-۳۰ ۱۶:۰۴:۴۲ +۰۰:۰۰۳۰ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|1 ديدگاه
تضاد حجاب و آزادی (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۴ استاد علی اکبر خانجانی

تضاد حجاب و آزادی ! (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۴


حجاب و عفّت در معنای قرآنی عبارت است از بستن دربهای (فروج) وجود زن بر نگاه نامحرمان و هرزگان حتّی اگر از اهالی یک خانه باشند و لذا در آیۀ حجاب سخن از مصونیّت در قبال کافران است اعم از خویش و غیر .
زن موجودی نفوذپذیر است زیرا ذاتاً پذیرنده است . پس هر عضو و کرداری از زن یکی از فروج او محسوب می شود لذا اگر بخواهیم موارد رعایت حجاب را نام ببریم بسیار زیاد است و بیش از آنکه مربوط به اعضاء شود مربوط به رفتار است و بیش از آنکه مربوط به رفتار شود مربوط به نیّت زن است . لذا اگر زن را در یک کیسۀ در بسته هم نگه دارند او می تواند از درون آن بی عفتی خود را به فعل آورد و هر که را بخواهد در آن کیسه وارد کند .
و امّا مسئلۀ دیگر مربوط به تعریف و ادراک ما از آزادی است . اگر آزادی وضعی مربوط به روان و اراده و احساس زن است و امری صرفاً فیزیکی و رفتاری نیست پس هر کسی که بر روان و نفس زن وارد شود ( از طریق فروج ) جنبه ای از اراده و هویت و شعور او را اشغال می کند و او را بازیچۀ خود می سازد و آزادی اراده و عقل و وجدان را از او سلب می کند . ولی زنی که معنای آزادی خود را فقط در بازیگری و بازی دادن مردان می داند فقط نیمه اول این واقعه را دیده است که خود او بازیگر رابطه است ولی در نیمه دوم این رابطه تماماً اسیر و بردۀ همان مردانی است که بر وجود خود راه داده تا با آنان بازی کند . آن بازیگری اینک مبدّل به بازیچگی و اسارت شده است . و این است که همه زنان به اصطلاح آزادیخواه و عشوه گر در نهایت از هر چه مرد ، به نهایتِ کینه و انزجار می رسند زیرا تمام اراده خود را در نزد مردان از دست داده اند .
اینک بهتر درک می کنیم که چرا در قرآن سخن از حراست از فروج است و نه فرج . زیرا هر عضوی از بدن وی     می تواند دربی برای ورود اجنبی بر وجودش باشد .  

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم – خودشناسی شرعی- فلسفه شریعت

موضوعات مرتبط : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول

ثبت ديدگاه