تفسیر هرمنوتیکی دلار

۱۳۹۹-۵-۱۴ ۱۵:۲۲:۰۷ +۰۰:۰۰۱۴ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی کلامی, مقالات صوتی و تصویری|104 Comments
تفسیر هرمنوتیکی دلار (خودشناسی کلامی) مقاله ۲- استاد علی اکبر خانجانی

تفسیر هرمنوتیکی دلار (خودشناسی کلامی) فلسفه هرمنوتیک مقاله ۲

Dollar متشکل از Doll+ar می باشد . Doll در زبان انگلیسی به معنای عروسک و دخترک زیبای احمق و بدکاره است یک عروسک فاحشه و ابله . پسوند  ar   هم این اسم را تبدیل به صفت میکند پس دلار به لحاظ لغت  به معنای عروسک شونده و فاحشه ای دلربا شونده است . برای درک بهتر این مفهوم به فرهنگ اکسفورد رجوع کنید  .

 امروزه کل جهان اقتصاد به تبع آن کل سیاست و فرهنگ جهانی در یک کلمه ، جهان اقتدار دلار است یعنی جهان سلطه فاحشه ای عروسکی می باشد . در آمریکا دلار را «مسیح سبز» می نامند و این به معنای قداست دلار است و اینکه به قول علی(ع) ، پول امام و پیشوا و رب کافران است . ولی دلار یک پول معمولی نیست و حاکمیت آن برافراد و جوامع بشری از انسانها و جوامع یک عروسک ملوس و دلقک و احمق و روسپی صفت پدید می آورد  .

دلار به لحاظ لغت یعنی عروسکباز یا عروسکشده است و این تجسم کل مدرنیزم به معنای جهان اصالت «مد» و بت است که جهان پرستش صورتهای بیروح و ملوس و ابله و روسپی صفت است .

درست به همین دلیل جهان پرستش صورتهای بیروح و ملوس و ابله و روسپی صفت است . درست به همین دلیل جهان دلار جهان سلطه روسپی گری نیز می باشد و حذف این روسپی گری مترادف با نابودی این جهان است .

همانطور که مثلاً تبلیغات به عنوان رکن اساسی تجارت بدون وجود زنان روسپی یعنی زنان دلار شده ، ممکن نیست . و این فقط زنان نیستند که دلار شده اند بلکه مردان نیز در حال دلاریزه شدن (عروسک شدن)می باشند  .

عرصه مدرنیزم قلمرو تبدیل انسان به عروسکهایی ابله و خود- مسخره و فاحشه است و این همان جهان دلاریزه شده است ، جهان عروسکبازی ، عروسکهای انسانی و انسانهای عروسکی .

جهان دلاریزه شده همان جهان اصالت مد است جهانی که در آن انسانها هر یک مانکنی بیش نیستند ، جهان ماسکها . انسانهایی که بدون این ماسک وجودی ندارند . 

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم فلسفه هرمنوتیک(اسرار واژه ها) خودشناسی کلامی اثر استاد علی اکبر خانجانی

موضوعات مرتبط : کتاب سرّ واژه

ثبت ديدگاه