تناقض شیکی و حجاب

۱۳۹۹-۶-۱۹ ۲۲:۳۳:۵۳ +۰۰:۰۰۱۹ شهریور ۱۳۹۹|خودشناسی شرعی, مقالات صوتی و تصویری|78 Comments
تناقض شیکی و حجاب (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۳ استاد علی اکبر خانجانی

تناقض شیکی و حجاب (خودشناسی شرعی) مقاله ۱۳


حجاب اگر به انگیزۀ عفّت و عصمت است در یک کلام بمعنای جلب نظر نکردن به عمد است بواسطۀ لباس ،رفتار یا گفتار و روشهای زیستن . امروزه بسیاری معتقدند و حتّی در رسانه های ملی ما تبلیغ می کنند که شیک بودن هیچ تناقضی با حجاب ندارد. پس  بهتر است شیک بودن را تعریف کنیم . شیک بودن بمعنای جالب و جذاب و تحریک کننده بودن مسلماً هر چه باشد در تضاد با امر حجاب و عفّت است . حال اگر بواسطۀ چادر و نقاب هم در جائی جلب نظر شود این همان حجاب ضدّ حجاب است و یک نفاق آشکار است و شبهه ای از مذهب ضدّ مذهب می باشد . بنابراین اگر منظور از حجاب همانا جلب نظر نکردن نامحرمان باشد هیچ قانونی قادر به محجّبه نمودن و باعفّت ساختن فرد یا جامعه ای نیست . پس بهتر است که معنا و فرهنگ و انگیزه های حجاب و عفّت را توسعه و تعمیق دهیم و اینقدر کلیشه ای و فرمالیستی عمل نکنیم . زیرا در یک جامعۀ مذهبی هیچ زنی خطرناکتر از زن فاسد محجّبه نیست زیرا هم فتنه اش وسیعتر و نامرئی تر است و هم دین خدا را بد نام می کند و هم  نفاق را اشاعه می دهد . حجابِ شیک بدتر از بی حجابی است . زن با حجاب زنی است که از جلوی مرد هرزه ای عبور کند بی آنکه نظرش را بسوی خود بکشد چه با چادر و چه بی چادر .
آنکه بواسطۀ حجابش جلب نظر نامحرمان می کند بسیار مخرّبتر است تا آنکه صرفاً بواسطۀ اندامهایش دلربائی می کند زیرا بواسطۀ حجاب ، نگاه افراد نامحرم و هرزه به اعماق نفس و روان زن نفوذ می کند و در آنجا منزل می گزیند و نفس زن را تسخیر می کند و او را روسپی صفت می نماید . درحالیکه نگاه صرف به اندام بسیار سطحی تر و پاک شونده تر است . حال بهتر می توانیم علّت مفاسد اخلاقی و روسپی گری پنهان را در جامعۀ خودمان درک کنیم و لذا علاجش نمائیم بواسطۀ آیه لا اکراه فی الدین .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم – خودشناسی شرعی- فلسفه شریعت

موضوعات مرتبط : دائرةالمعارف عرفانی جلد اول

ثبت ديدگاه