(تنهائی) آخرالزمان خانواده

۱۳۹۹-۱-۲۷ ۰۶:۵۸:۲۶ +۰۰:۰۰۲۷ فروردین ۱۳۹۹|آخرالزمان, آخرالزمان شناسی|72 Comments
استادعلی اکبر خانجانی
مصاحبه


آخرالزمان شناسی عرفانی فصل دهم آخرالزمان خانواده صفحه ۴۵

تنهائی بعنوان برجسته ترین نشان انسان آخرالزمان که در قرآن ھم مذکور است حاصل انهدام رابطۀ زن و مرد است.

این انهدام ھستۀ مرکزی ھمۀ انهدام ھای مادّی و معنوی در سراسر جهان است.

انسان تکنولوژیست انسان ضدّ تنهائی است و بهمین شدّت به تنهائی بعنوان عذاب مبتلا شده است درحالیکه می تواند از این توفیق اجباری بعنوان نردبان تعالی و رستگاری خود بهره گیرد.

پس کسی که آخرالزمان را درک کند و حقوقش را تصدیق نماید از این انهدام جهت رستگاری خود بهره می برد و در غیر اینصورت منهدم می شود و در جریان گریز از تنهائی اش به تکنولوژی پناه برده و در آن ھلاک می گردد .

به ماجرای انسانهای اینترنتی عصر ما نگاه کنید تا شاھد این ھلاکت باشید.

اگر امروزه اینترنت خصم خانواده شده است با صدای بلند ماھیّت ضدّ انسانی و عبرت انگیز تمدّن تکنولوژیکی را ھشدار می دھد.

کتابهای دیگری در مورد آخرالزمان : کتاب آخرالزمان خانواده کتاب دعای عرفه آخرالزمان

ثبت ديدگاه