جامع الاسرار ۱

۱۳۹۸-۸-۲۱ ۱۱:۳۴:۰۹ +۰۰:۰۰۲۱ آبان ۱۳۹۸|سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|43 Comments

۱? جامع الاسرار

من : پروردگارا حماقت چیست و بارزترین نشانه اش کدام است ؟

او : حماقت ھمان ارادۀ به نفھمیدن است. و بارزترین نشانه اش زجر کشیدن است بی ھیچ دلیل بیرونی .

من : پروردگارا کفر چیست ؟

او : آن است که انسان خودش را رزق دھنده بداند و نه مرا .

من : پروردگارا ظلم چیست ؟

او : ظلم ھمان وراثت است .

من : پروردگارا غرور چیست ؟

او : غرور ھمان « من » ھر فردی است .

من : پروردگارا محبّت چیست ؟

او : راضی شدن است بر ھر آنچه که ھست .

من : پروردگارا تو کیستی ؟

او : من ھمانم که در ھمه جا و ھر کس و ھر واقعه ای ، موجب آن و حاضر در آن و حامی آن و محیط بر آن و محاط

در آن ھستم . من تغییر ناپذیری ھستم در اشدّ تغییرات .

من : پروردگارا عشق چیست؟

او : عشق ، سیاستِ خاص من دربارۀ خلایق است .

من : پروردگارا سیاست چیست؟

او : مکر من است .

من : پروردگارا رزق چیست؟

او : آنچه که موجب موجودیّت است اعم از مادّه و معنا و عاطفه.

من : پروردگارا خواب چیست ؟

او : تمرین برای مردن است و ّ تقرب به سوی من.

? برگرفته از کتاب من _ تو _ او ، دفتر سوم ، جامع الاسرار

« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه