جامع الاسرار ۵

۱۳۹۸-۹-۱۸ ۲۰:۰۳:۱۵ +۰۰:۰۰۱۸ آذر ۱۳۹۸|سؤال و جواب|13 Comments

جامع الاسرار ۵


⁩من : پروردگارا بھترین بدی ھا و بدترین نیکی ھا چیست؟
⁩او : بھترین بدیھا فسقی است که در حین انجامش یاد من باشد و بدترین نیکی ھا ایثاری است که در حین انجامش یاد من نباشد .


من : پروردگارا روز و شب چیست؟
⁩او : زندگی و مرگ است ، عین و غیب است ، دنیا و آخرت است .


⁩من : پروردگارا اگر به یقین بر فردایمان آگاه باشیم چه می شود ؟⁦
⁩ ⁦⁩او: دیوانه می شوید همانطور که آدم‌های برنامه ریزی شده جملگی دیوانه ھستند و آنچه که حداقل شعور را برایشان حفظ می کند ابطال برنامه ریزی آنان است ⁦.


⁩من : پروردگارا نظم چیست؟
⁩او : ھماھنگی با بدعت ھاست .


من : پروردگارا کمال فھم چیست؟
⁦⁩او : خموشی و انفعال و لبخند .


⁩من : پروردگارا رقص چیست؟
او : جنبش آتش دوزخ در تن بشر است .


من : پروردگارا چه احساسی است که دل را می سوزاند و می میراند ؟
⁩او : احساسِ مالکیّت .


⁩من : پروردگارا چگونه ایمان انسان از دست می رود ؟
⁩او : ایمان را به قصد نان و نام به نزد مردم بردن .


من : پروردگارا فرق تفکر و گمان چیست؟
⁦⁩او : تفکر از ایمان است و به یقین می رسد . ولی گمان از وسوسه شیطان است و به جنون می رسد .


⁦⁩من : پروردگارا چرا اکثر علما و مبلّغین دینی منافق و فاسق ھستند ؟
او : زیرا دین را وسیلۀ معیشت می سازند .⁦من : پروردگارا چرا اکثر زناشوئی ھا به عذاب و نفرت می انجامد ؟
⁦ او : زیرا می خواھند یکدیگر را به تصرف در آورند و مرید امیال خویش سازند .


⁦من : پروردگارا طلاق چیست ؟
او : مرگِ قبل از مردن است که برای مؤمنان موجب تعالی می شود و برای کافران موجب ضلالت .


⁦من : پروردگارا فرق بین محبّت و غریزه چیست ؟
او : محبّت ، بی نیازی است و غریزه تماماً نیاز است .


⁦⁩من : پروردگارا صدق چیست ؟
⁩او : صدق ھمان آرامش است در ھمه حال .


من : پروردگارا ایمان چیست؟
⁩او : قدرتی قلبی برای جدا شدن از تاریخ و جامعه و طبیعت و خویشتن است .


⁩من : پروردگارا دوستی چیست ؟
او : اتّحاد در عدم اشتراک .


⁦من : پروردگارا نماز چیست؟
⁩او: تلاش برای فنا شدن است و تلاش برای فنا نشدن .


⁦⁩من : پروردگارا بھترین بندگانت چه کسانی ھستند ؟
او : کسانی که در خوشی مرا یاد می کنند و شکر می گویند و در ناخوشی از من شرم دارند.


⁩من : پروردگارا چرا آنکه مرد بتدریج بخشوده و دوست داشتنی می شود در نزد مردمان ؟
⁩او : زیرا وارث ھمه منم و من بھترین وارثانم . ھر آنچه که به گذشته می پیوندد و جزو خاطرات می شود نیز چنین است . پس گذشته و گذشتگان را چنان یاد کنید که گوئی مرا یاد می کنید .


⁦من : پروردگارا آشنائی ھا و جدائی ھا چیست؟
⁦او : با من آشنا می شوید و از من جدا می شوید تا مرا درک کنید . زیرا در آشنائی مست می شوید و قدرت شناخت مرا ندارید و در جدائی به ھوش می آئید و مرا می شناسید .

⁦برگرفته از کتاب من_تو_او ، دفتر سوم ، جامع الاسرار
«اثر استاد علی اکبر خانجانی»

ثبت ديدگاه