جامع الاسرا ر ۳

۱۳۹۸-۹-۹ ۱۴:۵۴:۳۸ +۰۰:۰۰۹ آذر ۱۳۹۸|سؤال و جواب, گزیده ای از آثار|17 Comments

جامع الاسرار ۳

من : پروردگارا صبر چیست ؟

من : پروردگارا بیماری چیست ؟

 او : در خویشتن قرار یافتن است .

او : بیماری ھمان بی مھری است .

 من : پروردگارا قبر چیست ؟

 او : خلوتگاه من با انسان است .

 من : پروردگارا شیطان کیست؟

او: مخلوقی است که دوستان مرا و آنان را که من دوست می دارم دشمن است زیرا می خواھد که من فقط او رادوست داشته باشم . پس شیطنت ھمان حسادت است یعنی حسادت عاطفی . به ھمین دلیل شیطان بر قلوب راه دارد .

 من : پروردگارا چگونه می توان بر حسادت یعنی بر شیطنت فائق آمد .

او : از طریق خدمت کردن به کسی که نسبت به وی حسادت می ورزی .

 من : پروردگارا به ھنگام بیمارھا بھترین کار چیست ؟

⁦ او : رجوع نکردن به طبیب و دارو و رجوع کردن به گناھان گذشته خود و ظن ھای خطائی که در سر داری و توبه کردن از آنھا و صبور ماندن .

من : پروردگارا ھنگامی که نسبت به کسی به زجر افتادیم چه کنیم ؟

 او : از او فاصله بگیرید .

 من : پروردگارا برای فائق آمدن بر ترس از مرگ چه کنیم ؟

 او : تقوا پیشه کنید و مرا بسیار یاد نمائید .

من : پروردگارا چگونه ذکر تو قلبی و دائمی می شود ؟

 او : به میزانی که روی از دنیا بر می گردانید و قناعت و صبر پیشه می کنید .

 من : پروردگارا چگونه کسی لایق مکاشفات ماوراء طبیعی و عالم غیب می شود ؟

او : به میزانی که وظایف روزمره زندگیش را طبق اصول دین و تقوا انجام می دھد و از کسی ھیچ توقعی ندارد الا از من.

برگرفته از کتاب من_تو_او ، دفتر سوم ، جامع الاسرار

اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه