جنون روابط عمومی

۱۳۹۹-۲-۵ ۱۳:۵۵:۳۸ +۰۰:۰۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹|خودشناسی ارتباطی, مقالات صوتی و تصویری|32 Comments
جنون روابط عمومی( خودشناسی ارتباطی) مقاله ۱۰ استاد علی اکبر خانجانی

?جنون روابط عمومی ⁩خودشناسی ارتباطی مقاله ۱۰

امروزه یکی از سرمایه ھای واجب و سرنوشت ساز ھر فردی ھمانا میزان و تعداد روابط عمومی او درجامعه محسوب می شود .

ھر کس که تعداد آشنایان بیشتری داشته باشد موفق تر بحساب می آید و این از اساس فرھنگی نظام امپریالیزم جهانی است که تبدیل به ھویت افراد بشری شده است .

مکتب اصالت سود دھی است . در اینجا انسانها ھر یک ھمچون کالائی محسوب می شوند که بر روی آن سرمایه گذاری میشود .

در این قلمرو برای انتخاب رابطه ھیچ ملاکی وجود ندارد ھمانطور که فرق نمی کند که آدمی پول را از کجا کسب کند زیرا پول ، پول است .

لذا در روابط اجتماعی مدرن مطلقاً انتخابی وجود ندارد البته آن روابطی که در آمدزاترند ارجحیت دارند .

روابط اجتماعی مدرن ھر چند که ھدفی جز در آمد زائی ندارد ولی برای حفظ این درآمد ھم نیازمند حراست و پشتیبانی است و لذا این روابط اجتماعی به نوعی نقش بیمه را ھم ایفا می کنند .

یعنی آدمی ھر چه که روابط بیشتری داشته باشد بیمه تر است .

اینست که می بینیم در لیست روابط عمومی ھر کسی در دفتر تلفن ھر آدمی پیدا می شود ھر چند که ممکن است در تمام عمر با بسیاری از این آدمها تماس ھم گرفته نشود در این لیست حتی شماره تلفن دشمنان ھم وجود دارد : فامیل ، آشنایان ، ھمکاران ، آشنای فامیل ، ھمکاران آشنایان ، فامیل ھمکاران ، تبھکاران ، رمال ، دزد ، جیب بر ، قاچاقچی ، پزشک ، جن گیر ، زناکاران ، فواحش ، پلیس ، اطلاعات ، رسانه ھا ، ھمسایه ھای قدیم و جدید وحتی لیست کسانی که یک روزی با آنها تصادف کرده ای و یا در گیر شده ای و…. .

ھر چه تعداد افراد این لیست بیشتر باشد احساس امنیت و قدرت بیشتری پدید می آید .

آدمی بمیزانی که خود در درونش تهی و از خود بیگانه است و حتی یک نفر که دوستش بدارد موجود نیست نیازمند روابط عمومی بیشتری به لحاظ تعداد می شود و ھر شب و روز بی ھیچ کار خاصی به چندنفر از این لیست تماس می گیرد تا مطمئن شود که وجود دارد : من شماره تلفن خیلی ھا را دارم پس ھستم .

از این گذشته این روابط عمومی ناھمگون و متناقض که ھمچون آشی است که در آن ھر چیزی پیدا میشود خاصیت دیگری ھم دارد و آن تجارت و اشتغال و سیاست است که حاصل خبرچینی و دو بھم زنی بین این ھمه آدم است .

بقول معروف تفرقه افکندن و اخبار راست و دروغ جابجا نمودن و حکومت کردن .

البته این یک حکومت مالیخولیائی و توھمی است و فرد بتدریج رسوا و منفور ھمگان می شود و به جنون می افتد . از ویژگی این نوع روابط عمومی چاپلوسی است .

این نوع آدمھا بخصوص بین آدم ھائی که اختلاف دارند بیشترین پرسه را می زنند و با اختلاف افکنی بین آنان برای خود کسب ھویت می کنند و متوجه نیستند که ھمه این آدمھای رنگارنگ و مخالف تمام وجودش را تسخیر کرده اند و در درون او مشغول جدال و جنگ ھستند و وجودش به غارت می رود و تباه می گردد .

ھویت این آدمھا بطور مستقیم برخاسته از تجارت کلام است که با مکر و شیطنت تدارک می شود .

آدمفروشی کل ھویت آنھا را تشکیل می دھد .

کار این آدم فقط خرید و فروش احوال و افکار و کردار و شرایط و مسائل دیگران است .

یکی از ترفندھای او اختلاف افکندن و سپس مصالحه نمودن بین افراد است .

تنھا شغلی که واقعاً برای این نوع آدمھا ذاتی است تجسس و کسب اخبار برای اداره اطلاعات است ھر چند که اداره اطلاعات بواسطه استفاده کمابیش مجانی از این آدمھا دچار گمراھی می شود و بازیچه می گردد و نھایتاً بواسطه لطماتی که به مأموران این اداره وارد شده از وی انتقام می ستانند و شدیداً تنبیه اش می کنند و نیز رسوای ھمگان میشود .

و این آخر عاقبت این ھویت در جامعه است که امروزه در سراسر جھان بسرعت در حال رشد میباشد و تبدیل به یک ھویت جهانی می شود و نھایتاً در بازی با مراکز اطلاعاتی ساقط و ھلاک و رسوا شده و به پوچی خود مبتلا می گردد و منفور ھمه آن روابطی می شود که تمام عمرش را صرف آن نموده بود .

در قرآن کریم تجسس و خبرچینی از احوال خصوصی مردم از جمله گناھان بزرگ است که مختص کافران ریاکار می باشد .
✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل سوم _ فلسفه ارتباطات
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

مقالاتی دیگر از خودشناسی ارتباطی: تلوزیون یا گوساله سامریمکتب هو

ثبت ديدگاه