جنگ بی پایان آدم و حوا ( رابطه جنسی) مقاله ۱۱ (خودشناسی جنسی)

جنگ بی پایان آدم و حوا(رابطه جنسی) مقاله ۱۱

در داستان آدم و حوا در قرآن می خوانیم که ابلیس موجب القای شهوت جنسی در حوا شد و حوا ھم آن را به آدم منتقل کرد و این امر موجب عداوت آن دو گشت و این عداوت موجب خروج آن دو از بهشت شد :از بهشت من خارج شوید که دشمن یکدیگرید !

در این باب در مقالۀ « فلسفۀ لباس » مفصل تر بحث کرده ایم.

این جنگ در رابطۀ ھر زن و شوھری حضور دارد و علت ھمۀ مشکلات زناشویی است .

به زبان ساده عداوت بین زن و شوھر ازمنت و معامله ای است که در رابطه جنسی رخ می دھد .

زن می گوید : چون تو نیازمندی پس بایستی نازم را بکشی و ھمه امیال مرا در زندگی ارضاء نمایی تا با تو تمکین جنسی کنم .

ولی مرد می گوید: اگر من به لحاظ پایین تنه ام به تو محتاجم تو نیز محتاجی ھر چند که آن را کتمان می کنی .

و علاوه بر این تو احتیاج دیگری ھم به من داری و آن نیاز به معیشت است .

مگر تو از بابت این نیازھایت منت مرا می کشی و من برایت ناز می کنم که قرار باشد من ھم برای نیازم منت بکشم و تو ناز کنی .

این است بگو مگوی پنهان و آشکار زناشویی که در تمام عمر استمرار دارد و بتدریج پیچیده تر و مزمن شده و اصلش به نسیان رفته و تبدیل به دھها بهانه می گرد د و خانه را تبدیل به دوزخ می کند.

حقیقت امر این است که کل این جنگ بی پایان برخاسته از عشق مرد به زن است که در زن چنین ناز و توقعی ناحق پدید میآورد و این وضع آنقدر ادامه می یابد تا این محبت نابود شده و بر جای آن در دل مرد نفرت و در دل زن کینه پدید می آید و انتقام آغاز می شود .

فقط زن مؤمن است که حق محبت را می شناسد و از آن حربه ای بر علیه شوھر نمی سازد و مرد مؤمن است که حاضر نیست فقط برای نیاز جنسی اش پا بر حقوق و حدود الھی بگذارد .

مردی که بخاطر امرار معیشت بر زنش منت نگذارد و زنی که بخاطر تمکین جنسی بر مردش منت نگذارد و از عشق حربه نسازد این جنگ را پایان داده و لایق رجعت به بھشت است .

برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول خودشناسی جنسی

اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول خودشناسی جنسی اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه