حق طلاق (طلاق بهتر است یا زنا) مقاله (خودشناسی جنسی) ۲۸

۱۳۹۸-۹-۲۶ ۱۸:۳۵:۵۳ +۰۰:۰۰۲۶ آذر ۱۳۹۸|خودشناسی جنسی, مقالات صوتی و تصویری|64 Comments
حق طلاق . مقاله ۲۸ ( خودشناسی جنسی)

حق طلاق(طلاق بهتر است یا زنا) (خودشناسی جنسی) مقاله شماره ۲۸

زن و مردی با یکدیگر عهد می بندند که تا پایان عمر به یکدیگر وفادار باشند که صورت دنیوی این وفا این است که تنها یک زن در کل دنیا برای مرد وجود داشته باشد ھمانطور که یک مرد برای زن .

و این دوتمامی نیازھای عاطفی و دنیوی خود را بواسطه یکدیگر ارضاء نمایند و ھر گاه که چنین ارضایی صورت نگیرد زن و مرد ھر کدام برای ارضای نیازھای خود به سمت زن و مرد دیگری کشیده می شوند .

حال برای چنین زن و مردی دو انتخاب وجود دارد : انتخاب صادقانه این است که زن و مرد این واقعیت را بپذیرند که دیگر میل و یا توان ارضای طرف مقابل خود را ندارند یعنی میلی به این زناشویی ندارند وطرف مقابل خود را بعنوان ھمسر یعنی ھم سرنوشت خود نمی خواھند و حال ھر کس بسته به شرایط خود دلایلی برای رد کردن این زناشویی و ھم سرنوشتی و وفاداری حاصل از آن دارد پس نتیجه این است که صادقانه طلاق انجام شود .

انتخاب دیگر انتخابی ریاکارانه و یا منافقانه است به این معنا که زن و مرد با اینکه می دانند دیگر یکدیگر را بعنوان ھمسر قبول ندارند اما به دلیل داشتن منافع بسیاری که ھر دو از این زناشویی می برند این نمایش را ادامه می دھند و با مشاھده ای که در جامعه خود در قیاس با جوامع اروپایی و امریکایی داریم به نظر می رسد مردم ما بیشتر انتخاب دوم را انجام می دھند و با تمام عذابی که از این زناشویی نمایشی می برند باز ھم منافعشان در ادامه این نمایش می باشد تا اعلان طلاق .

اما سوال این است که این منافع چیست ؟ به سبب اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که در گذر بین دوران سنّت و مدرنیته است ھنوز ارزش ھای دینی بر جامعه ما حاکم است و به ھمین دلیل فساد و ھرزگی و زنا بطور علنی انجام نمی گیرد و ھر کسی برای انجام اینگونه مفاسد نیاز به پوششی شرعی و عرفی دارد و زناشویی یکی از بهترین این پوشش ھاست .

به ھمین دلیل زنان و مردان متأھل در قیاس با زنان و مردان مجرد بسیار راحت تر میتوانند ھر فسادی را مرتکب شوند . بطور مثال زنی که متأھل است می تواند ھر گونه رابطه ای را با ھرشدتی که می خواھد با مردی داشته باشد بدون اینکه از عواقب آن ھراسی داشته باشد زیرا عواقب آن به گردن شوھر قانونی او خواھد بود اما دختر مجرد شهامت برقراری رابطه ای شدید را با مردی نخواھد داشت و برای مردان نیز رابطه با یک زن متأھل راحت تر است تا یک دختر مجرد .


⁦زن و مردی که در زناشویی با یکدیگر به بن بست رسیده اند به معامله ای بسیار رذیلانه دست می زنند معامله ای که مفاد آن بطور ناگفته ای از سوی طرفین اجرا می شود بدینگونه که ھر دو یکدیگر را در برقراری روابط با دیگران آزاد می گذارند و ھر کس چشم بر اعمال دیگری می بندد با این شرط که ھر دو در مقابل دیگران نمایش یک زناشویی موفق را بازی کنند .

زیرا ھر دو می دانند که انجام طلاق برای آنان جز ناراحتی دنیوی و محروم شدن از این پوشش عرفی خاصیت دیگری ندارد بهرحال ھر فردی نیاز به خانه و خانواده ای دارد که داشتن این خانه و خانواده آرامشی را سبب می شود حجابی که طرفین نمی خواھند از آن محروم شوند و حال که ھر کدام به یکدیگر آزادی متقابل را برای رفع نیازھای دنیوی خود در بیرون داده اند دیگر انجام طلاق کاری احمقانه به نظر میرسد .


و ظاھراً مردان برای دادن آزادی به زنان خود برای داشتن رابطه ای آزاد بر طبق ھمان داشتن غیرت وحس ناموس پرستی بیشتر دچار رنج و عذاب می شوند و به ھمین دلیل زنان برای گرفتن این آزادی ازمردان باید بسته به شرایط خود ھزینه ای را به شوھر خود بپردازند تا آزادی خود را از وی خریداری کنند که اگر زن شاغل باشد عموماً مرد با دریافت کردن حقوق او و استفاده آن در مخارج خانه رضایت به این آزادی می دھد و اگر زن شاغل نباشد به شکل دیگری باید مرد را به این امر راضی سازد و از سویی مرد این را می داند که تنھا در صورتی می تواند به راحتی روابط آزاد با زنان دیگر را در بیرون داشته باشد که زن خود را نیز آزاد گذاشته باشد .

اگر بخواھیم بفهمیم که چه علتی باعث شد که مردان در سیر تاریخ به کار کردن زن در بیرون و داشتن رابطه وی با مردان دیگر رضایت دھند علت این بود که مردی که خود به فساد اخلاقی رو میکرد در خانه‌از مشاھده زن پاک و عفیف خود دچار عذاب وجدان می شد پس مرد برای از میان بردن این عذاب وجدان ، شرایط کار و مجوز بیرون رفتن زن از خانه را صادر کرد تا زن را نیز مانند خود به این مفاسد مبتلاسازد و بدینگونه به عذاب وجدان خود فائق آید و حال ھر دو مانند ھم بودند و این ھمان معامله رذیلانه ای است که در ھر زناشویی نمایشی انجام می شود .


ظاھراً دو دلیل است که زن و مرد را از طلاق گریزان می کند اول فرزندان و دوم آبرو . ما در باب فرزندان طلاق در مقاله ای تحت ھمین عنوان در این نشریه سخن گفته ایم اما بار دیگر در باب سرنوشت چنین فرزندانی این سوال را مطرح می کنیم که آیا رشد فرزندان در خانه و فضایی که آکنده از کینه و انزجار بین پدر و مادر است کینه ای که در بیشتر مواقع خود فرزندان را بعنوان نتایج این رابطه زناشویی ھدف قرار می دھد و از آنان بعنوان ابزاری برای انتقام و کینه ورزی استفاده می شود بهتر است یا رشد فرزندان در کنار یکی از والدین اما در محیطی که دیگر کینه و انتقام جایی برای خود نمایی ندارد ؟ تصور می کنم پاسخ بسیار واضح است .

اگر پدر و مادر اولین الگوی تربیت برای فرزندان خود می باشند پس چگونه زن و مردی که بر تمامی تعهدات خود در قبال یکدیگر که اساسی ترین آن صداقت و وفاداری و تعهد به ازدواج است عمل نمی کنند و ھر یک در بیرون از خانه بدنبال ھوسبازی ھای خود ھستند میتوانند پدر و مادری صالح برای فرزندان خود باشند . پدریّت و مادریّت معلول ھمسریّت است و زن و‌ مردی که ھمسر یکدیگر نیستند پس پدر و مادر فرزندان خود نیز نمی باشند و فرزندان در این فضا نه محبتی از مادر دریافت می کنند نه عقل و اراده ای از پدر .

زناشویی که تماماً بر دروغ و نمایش استوارباشد پدریّت و مادریّتی دروغین و نمایشی را نیز حاصل می کند و فرزندان حاصل از این نمایش نیز ھمان کودکان افسرده و عصبی و فراری از خانه ھستند که امروزه ما در جامعه خود بسیار با آن مواجه ایم .

زن و مردی که برای گریز از طلاق ، فرزندان را بھانه می کنند تا بدینگونه به دیگران نشان دھند که تا چه حد به فرزند خود عشق می ورزند و تا چه حد ایثارگرند ، خود می دانند که در حال گفتن چه دروغ بزرگی ھستند .

و اما دلیل دوم آبروست و اینکه طلاق آبروی فرد را می برد اما سوال این است که چگونه دعواھا و قهرھا و بدگویی ھای مکرری که زن از شوھر و مرد از زن خود می کند و رسوائی ھایی که از این تشنجات به بیرون از خانه درز می کند آبرو نمی برد اما اعلان صادقانه عدم توانایی ادامه یک زندگی زناشویی آبرو را می برد ؟ بهرحال ھر زن و مردی که دیگر ھیچ میلی به زناشویی ندارند ھر چقدر ھم که در نمایش یک زناشویی موفق باشند باز ھم علیرغم میلشان رفتارھا و کردارھایی خواھند داشت که ماھیّت واقعی رابطه شان را با یکدیگر رسوا می کند رسوایی که تماماً بر باد دھنده آبروست.

بنابراین ناچاریم بپذیریم که آبروبه این معنا دلیلی برای گریز از طلاق نیست .

آبرو اگر ھم مهم باشد تنھا به این سبب است که زن و مرد تنها تحت نام این زناشویی دروغین است که می توانند آبروی ھوسبازی ھا و روابط نامشروع خود را با دیگران حفظ کنند : آبروی بی آبرویی خود را ، آبروی فساد ھا و زناھای خود را .

این است آن آبرویی که زن و شوھر را از طلاق فراری می دھد پس بیایید از وجدان خود سوال کنیم که طلاق بهتر است یا زنا ؟


✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل اول _ فلسفه آدم و حوا
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

64 Comments

 1. tinder site ۶ بهمن ۱۳۹۹ در ۹:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  browse tinder for free , tinder sign up https://tinderdatingsiteus.com/

 2. payday loan ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Hi therе, just wanted to mention, Ι liked thіѕ Ьlog post.
  It was funny. Keeep on posting!

  Feel free tto visit my blog post – payday loan

 3. lovoo whatsapp ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۲۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  site:lovoo.com lovoo lovoo likes entfernen http://lovooeinloggen.com/

 4. truth or dare adult dating ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۱۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  dating sim adult xxx trainer slvae whore
  charlotte adult dating http://freeadultdatingusus.com/

 5. cialis online daily ۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  much does cialis cost without insurance

  cialis without presciption in usa

 6. generic for plaquenil ۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil eye damage

  plaquenil hydroxychloroquine

 7. buy plaquenil 200mg ۳ مرداد ۱۴۰۰ در ۱:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil 200mg tablets

  hydroxychloroquine over the counter

 8. buying cialis with dapoxetine ۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۳۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cialis onine

  what is the difference between viagra and cialis

 9. buy viagra in melbourne ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ۳۶۵pills mobi catalog viagra

  viagra in sacramento ca

 10. can i drink diet coke on keto ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  how many carbs can you eat on a keto diet https://ketodietplanus.com/

 11. gay male dating sites ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  dating site bi/gay https://freegaychatnew.com/

 12. gay military dating facebook ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  free gay dating sites in india https://gaydatingzz.com/

 13. dating gay teen ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ در ۳:۲۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  canada free gay dating site https://gaychatus.com/

 14. where to buy zithromax in canada ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy cheap generic zithromax

  zithromax 250 mg

 15. ivermectin 3 mg tabs ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin 80 mg

  stromectol

 16. ivermectin 9 mg ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin humans

  ivermectin where to buy

 17. viagra and cialis ۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  cheapest generic cialis

  i need cialis

 18. free gay sugar daddy dating ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  white for black dating gay https://gaychatgay.com/

 19. canadian pharmacies that ship to us ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۸:۲۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  canadian pharmacies that ship to us

  most trusted canadian online pharmacies

 20. gay philadelphia dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۸:۲۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  daddy gay son dating sites https://gayonlinedating.net/

 21. gay dating nj ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay teen online dating https://gaydatingcanada.com/

 22. celebrity "gay dating site" ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating sites no hookups https://gayedating.com/

 23. michael b jordan gay dating ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  best gay girl dating sites https://dating-gaym.com/

 24. ivermectin generic cream ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۶:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin generic

  ivermectin cream cost

 25. homeopathic remedies for ed ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۲۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  best way to treat ed

  vacuum therapy for ed

 26. https://bit.ly/3Al4wzb ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 27. sildenafil rx ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheapest sildenafil 50 mg

  where to buy sildenafil online with paypal

 28. free to jping gay senior dating ۳ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 29. новые танцы на тнт ۱ выпуск новые танцы ۳ выпуск новые танцы новые танцы на тнт смотреть онлайн

 30. «Битва экстрасенсов», ۲۲-й сезон битва экстрасенсов онлайн бесплатно битва экстрасенсов ۱ сезон

 31. американская история ужасов 10 ۴ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hentai haven, фейсбук американская история ужасов ۱۰
  ufc, tubemate

 32. hydroxychloroquine oral ۵ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil arthritis

  plaquenil 400 mg daily

 33. write me an essay ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  writing a reflection essay https://essaywritercentral.com/

 34. essay on writing ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  essay writing help https://essayghostwriter.com/

 35. clomid for sale ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  generic for clomid

  clomid capsules 50mg

 36. ivermectin 8 mg ۸ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin 400 mg brands

  ivermectin humans

 37. how much is ivermectin ۹ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin pills canada

  ivermectin rx

 38. doxycycline 500mg ۱۱ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  doxycycline mono

  doxycycline pills

 39. Фильм очень понравился форсаж ۹ смотреть в hd качестве бесплатно все лучшие фильмы: фильмы ۲۰۲۱ года – все лучшие фильмы

 40. order doxycycline online ۱۲ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  doxy

  doxycycline generic

 41. doxycycline 100mg tablets ۱۳ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy doxycycline

  doxycycline mono

 42. genaric cialis with dapoxetine ۱۴ مهر ۱۴۰۰ در ۸:۲۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheap cialis free shipping

  cialis viagara

 43. cialis soft tabs, united states origin ۱۵ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis mastercard

  cialis 10mg ireland

 44. cialis free trial canada ۱۵ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis without prescriptions canada

  cialis online no prescription australia

 45. cialis no prescription ۱۵ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  brand cialis with prescription

  is ordering cialis online legal

 46. women viagra for sale ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  homemade viagra

  where can i buy viagra in exeter

 47. safest place to buy viagra online ۱۸ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۳۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  photos of real viagra

  viagra cialis combo

 48. focus on writing paragraphs and essays ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  write essays online https://essaypoints.com/

 49. writing an essay for college ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing a comparison and contrast essay https://essaytag.com/

 50. writing a narrative essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  help writing essay https://essaysnet.com/

 51. pay someone to write my essay ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  help writing a essay https://onlinecasinos4me.com/

 52. essay writing websites ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  writing narrative essay https://online2casino.com/

 53. natural treatment for ed ۲۶ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  erectile dysfunction natural remedies

  prescription drugs

 54. diabetes and ed ۲۶ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ed remedies

  cheap pills online

 55. what type of medicine is prescribed for allergies ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  erection pills that work

  cheap erectile dysfunction pills

 56. raloxifene vs tamoxifen ۴ آبان ۱۴۰۰ در ۴:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  nolvadex online

  tamoxifen men

 57. mobile casino online ۴ آبان ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  best bonus casinos https://onlinecasinoad.com/

 58. no deposit slots for real money ۴ آبان ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  bingo casino online https://casinoonlinet.com/

 59. welcome bonus no deposit ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۱:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 60. prednisone 20 mg ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  prednisone cost 10mg

  prednisone 10 mg tablets

 61. online casino with free signup bonus real money usa ۵ آبان ۱۴۰۰ در ۱۱:۵۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  free sign up bonus https://casinoonlinek.com/

ثبت ديدگاه