حق عشق

۱۳۹۹-۶-۲۳ ۱۲:۳۲:۱۳ +۰۰:۰۰۲۳ شهریور ۱۳۹۹|خانواده, عشق شناسی|86 Comments
حق عشق

حق عشق از کتاب حقوق عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی  صفحه ۴۸ تاریخ تالیف : ۱۳۸۸


اراده به محبوب بودن و معشوق بودن است که عشق را تبدیل به عورت می کند و عورت را ھم تبدیل به پول معامله می کند واینست که پول و سکس دو پایه این تمدن است .
با ورود ایدز و انواع دیگر عذابهای جنسی بی تردید سکس و عورت پرستی نابود می شود و این آستانه انهدام پول است .
آیا اینک معنای این بحران مالی را در جهان درک می کنید که مهدش آمریکا است و به سراسر جهان اشاعه می یابد و این تازه آغاز واقعه است این آستانه انهدام عورت پرستی است که لباس عشق بر تن کرده بود .
این بحران عشق عورتی است .
این سقوط بازار عورت است که به سقوط نظام سرمایه داری جهانی منتهی می شود .
این است پایان فلسفه تاریخ عورت پرستی بشر که ھمان خود پرستی و نژاد پرستی بشر است .

کتاب حقوق عرفانیکتاب مذهب اصالت عشق جلد اول- کتاب عشق شناسی

ثبت ديدگاه