حماقت مرد و مکر زن . مقاله ۱۲ (خودشناسی جنسی)

حماقت مردومکرزن . مقاله ۱۲ (خودشناسی جنسی)


حماقت مرد و مکر زن دو روی سکه جهل و کفر بشر و علت و معلول ھمدیگر است.
وقتی از حماقت مرد سخن می گوئیم در واقع از جنبه ذھنی کفرش سخن می گوئیم زیرا عقل و ایمان قرین ھمدیگرند و جهل و کفر نیز .
در قبال مردی کافرزن ھم مکار می شود زیرا ضعیفه است و مکر حربه ضعف است ھمانطور که حیوانات ضعیفتر موذی ترند. مرد اگر مؤمن باشد و به عقل عمل کند زن ھم ھر چند که کافر باشد مکر نخواھد کرد بلک یا ایمان خواھد آورد و یا تن به تن با ایمان شوھر خواھد جنگید و بالاخره جدا خواھد شد . زیرا مرد کافر، ستمگر و زورگو می باشد و زنش را وادار به مکر میکند ھر چند که مؤمنه باشد . آنچه که زن را بهرحال چه در کفر و چه ایمانش به صدق می کشاند و سرنوشت رابطه اش با شوھر را یکسره می کند عقلانیت و شهامت و عدالت و گذشت مرد است که مصداق «لااکراه فی الدین» می باشد.مکر زن محصول اکراه و اجباری است که مرد بر زندگی وارد می کند.این قاعده در کل جامعه نیز حکمفرماست یعنی آنچه که مردم را ریاکار و موذی می کند حماقت و جباریت کارفرمایان و مدیران است.جامعه صورت کلان خانواده است. جبر و زورگوئی واضح ترین نشانه حماقت است زیرا مسئله را پیچیده و لاینحل می سازد.

برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد اول فصل اول اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی دائرةالمعارف عرفانی جلد اول اثر استاد علی اکبر خانجانی فلسفه آدم و حوا خودشناسی جنسی

ثبت ديدگاه