حکایت -حلّ یک مشکل شرعی

۱۳۹۹-۴-۲۲ ۱۴:۳۷:۲۰ +۰۰:۰۰۲۲ تیر ۱۳۹۹|خودشناسی جاوید, مقالات صوتی و تصویری|92 Comments
حکایت حل یک مشکل شرعی(خودشناسی جاوید) مقاله ۱۰ – استاد علی اکبر خانجانی

حکایت : حلّ یک مشکل شرعی (خودشناسی جاوید) مقاله ۱۰

روزی مؤمنی به نزد شیخ آمد و گفت یا شیخ مشکلی دارم .

مسئله من اینست که زنی دارم کافر ولی خیلی دوستش می دارم و می دانم که پس از مرگ ، او به جهنّم خواهد رفت و من در فراق او بهشت من جهنّم می شود .

آیا این معمّا راه علاجی دارد ؟ شیخ گفت : یا تو هم باید کافر شوی و به جهنم بروی تا با او باشی و یا او باید توبه کند تا با تو در بهشت باشد .

مؤمن گفت : من که کافر بشو نیستم او هم توبه کن نیست .

شیخ گفت : انشاءالله خداوند به خاطر ایمان تو زنت را هم مورد عفو و شفاعت قرار دهد تا مشکل تو حل شود .

مؤمن اندکی فکر کرد و سپس گفت : ای شیخ این که تبعیض و ظلم است من که عمری تقوا پیشه کرده و اینهمه خیرات داده ام با اویی که جز گناه نکرده و لقمه ای به کسی نداده است در یکجا باشیم ؟

شیخ در خود فرو رفت و گفت : بنشین تا مشکل تو را حل کنم .

رفت و از پستوی حجره اش شمشیری عریان آورد و گردن مؤمن را از تن جدا کرد . و گفت : اینست جزای کافری که خود را مؤمن می پندارد و برای خدا هم تعیین تکلیف می کند .

به راستی که مشکل منافقان جز با شمشیر حل نمی شود  .

از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد سوم -حکمت جاوید (جملات قصار)- اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط : کتاب حکمت حکومت کتاب حق الیقینکتاب انوار حکمت نبوی کتاب هزار لب لباب

ثبت ديدگاه