حکمت فرقانی

۱۳۹۹-۵-۱۱ ۰۷:۱۰:۰۲ +۰۰:۰۰۱۱ مرداد ۱۳۹۹|خودشناسی قرآنی, مقالات صوتی و تصویری|30 Comments
حکمت فرقانی (خودشناسی قرآنی) مقاله ۴ – استاد علی اکبر خانجانی

حکمت فرقانی (خودشناسی قرآنی) مقاله ۴


می دانیم که « فرقان » نام دیگر قرآن است و در حقیقت محصول نهایی معرفت قرآنی می باشد .

اگر قرآن کتاب هستی شناسی و نهایتاً خداشناسی است پس مجموعۀ این شناخت ها منجر به شناخت پدیده های جهان هستی بعنوان نشانه های خداوند ( آیات ) در عالم وجود می شود و می دانیم که نائل آمدن به مقام فرقان بعنوان درجه ای از علم و حکمت الهی یکی از آخرین مدارج انبیای اولوالعزم بوده است .

فرقان در لغت از مصدر« فرق »می باشد و این همان شناخت فرقها و تشخیص مرزها و علم بر حدود موجودات است و عین هستی شناسی است و به مثابه شناخت باطن قران می باشد که منجر به شناخت حریم ها می شود که در صفات بشری همان درک حرمت هاست .

به همین دلیل نتیجۀ حاصل از فرقان بعنوان علم حدود همانا درک احکام شریعت و اخلاق دینی و وظایف اجتماعی و حرمت های انسانی می باشد که نهایتاً انسان را به حریم الهی می رساند .


واژه « حرم » در ذاتش دارای دو معنای متضاد است : نزدیک شدن و حرمت نهادن و نیز دور شدن و تحریم نمودن . این همان منشأ حلال و حرام در رابطه است .

پس فرقان علمی است که تکلیف انسان را با موجودات عالم هستی معین می کند و در واقع علم الوظیفه است . و منشأ پیدایش مرز حلالها و حرامهاست .


یکی از محوری ترین رسالت ما در این نشریه همین فرقان شناسی است و اگر از بطن این شناخت که به روش پدیده شناسی و با استفاده از علوم انسانی و معرفت نفس ، احکام و حدود الهی و حرم ها و حلالها رخ می نماید امری کاملاً منطقی است .

در حقیقت ما به روشی دیگر که همان معرفت نفس است یک بار دیگر از منشأ شناختِ حدودِ وجود به حقانیّت احکام الهی می رسیم و این تصدیق کلام پیامبر اسلام است که : « زین پس رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می ایند » .


در حقیقت آنچه که در فلسفۀ یونانی و حکمت اشراق و نیز پدیدارشناسی مدرن موسوم به هستی شناسی است در زبان قرآنی همان علم توحید است که از بطن فرقان رخ می نماید .

یعنی فقط از طریق تشخیص مرز و فرق بین هستی ها بواسطۀ معرفت می توان به ذات واحده عالم وجود یعنی هستی مطلق و وجود فی نفسه که خداوند است ، رسید همانطور که در قرآن می خوانیم که براستی خداوند حائل است بین ظاهر و باطن هر چیزی .

به همین دلیل علی (ع) بعنوان مظهر حکمت و علم لدنّی و بزرگترین قرآن شناس ، معروف به فاروق اعظم است .


موجود بودن همان محدود بودن به حدود محسوس می باشد پس وجودشناسی که اساس هر علمی است چیزی جز حدودشناسی نیست و همان شناخت حریم ها و رعایت حریم و حدود قلمرو حرمت هاست و این منشأ پیدایش اخلاق دینی و حکمت عملی است .


علم فرقان شعبه ای از خود – شناسی است چرا که اولین موجودی که در دسترس فرد بشری می باشد ، وجود خود فرد است و لذا یکی از مهمترین نتایج خود – شناسی همان شناخت حدود معنوی وجود خویشتن است و لذا تواضع و عدالت وجودی به معنای قرار گرفتن بر جای خویشتن از ویژگی خودشناسان است و انسان از طریق شناخت این حدودِ معنوی در خویشتن میتواند حدودِ وجود سائر انسانها و موجودات را درک کند و لذا اساس رابطه اش را با جهان بیرون تعیین نماید و فرق خود را با غیر خود دریابد و نیز فاصله و فراق خود را نسبت به غیر خود فهم نماید و اندازه گیرد و از اینجاست که حرمت بعنوان نتیجۀ نهایی این علم پدید می آید که تشخیص جایگاه معنوی خویشتن در میان سائر موجودات است و اساس رابطۀ انسان با سائر انسانها و نیز کلّ جهان طبیعت است و نهایتاً درک فرق بین خود و خدا و رعایت این حریم که منشاء پیدایش تقوا و عبودیت است و انگیزۀ جهاد برای نزدیک تر شدن به خداست .


آدمی بواسطۀ حواس پنجگانه اش حد و مرز مادی هر شئ ای را تشخیص میدهد و مثلاً به خود می گوید این یک درخت است ولی این حدّ شناخت هرگز این امکان را پدید نمی آورد که انسان بتواند با هستیِ درخت رابطه برقرار کند .

همانطور که انسان می تواند بواسطۀ حواس خود درک کند که این یک جنس مخالف است ولی این حد از شناخت برای برقراری یک رابطۀ معنوی با جنس مخالف کفایت نمی کند زیرا هر چیزی دارای یک معنای واحد و منحصر بفردی در خویشتن است همانطور که هر شئ ای چنین است و هرگز دو موجود در عالم هستی بطور کامل همسان نیستند پس علم فرقان ما را به درک تفاوت معنای موجودات می رساند و نیز این انگیزه را پدید می آورد تا به معانی دیگری از هستی دست یابیم و آن معانی را نیز بر معنای خود بیفزاییم و این همان رشد و تکامل انسان است .


بنابراین فقط بواسطۀ چنین شناختی و رعایت این شناخت در حریم موجودات ، انسان می تواند فاصلۀ بین خود وغیر خود را درک نموده و حقوق این فاصله را رعایت کند تا بتواند به غیر خود نزدیک شود که غیرترین غیرها برای وجود انسان همانا خداست که ذات خویشتن است پس در واقع علم فرقان علم وصال با خویشتن است در وصال با جهان . و این مقام توحید است .


به تجربه درک می کنیم که محوریترین مشکل بشر مشکل رابطه است و رابطه تماماً بر قانونفرقان استوار است یعنی مثلاً اگر کسی بتواند با شناخت حدود وجودش به مرزهای وجود همسر و فرزند و دوستانش دست یابد می داند که چگونه رفتاری داشته باشد که موجب تجاوز به حدود آنان نشود و رابطه را زخمی و ظالمانه نسازد و هم می داند که چگونه به آنان تدریجاً نزدیکتر شود تا بتواند بر حریم وجودشان وارد شده و محرمشان گردد یعنی با آنان به مقام صداقت و صمیمیّت برسد .

این همان تلاشی است که کلّ انرژی مادی و معنوی بشر را به خود مشغول داشته است و شکست و پیروزی هر کسی در زندگی منوط به همین امر است .

آنکس که از این حکمت بیگانه است و حریمها را درک نمی کند یا در روابطش با عزیزانش بیگانه است و یا متجاوز است و یا ریاکار و چاپلوس و یا تحت ظلم آنان است .


فرقان در یک کلام همان علم رابطه است و کلّ مشکلات عاطفی و روانی بشر حاصل فقدان این علم است . آنچه که ظلم و تجاوز و یا محبت و عدالت نامیده می شود بیان وضعیت های گوناگون انسان در جهان فرقان است . آدمی بدون این علم ، سرگردان عرصۀ فاصله ها و فرقها و فراقهاست . صفاتی همچون احترام ، تواضع ، تکبر ، صداقت ، صمیمیت ، بخل ، تهمت ، انصاف ، چاپلوسی ، کینه و … بیانگر انواع و درجاتِ حضور انسان در جهان فرقان است .

کسی که فرق و تمایز و برتری یا کهتری اش را در رابطه با دیگران درک نمی کند در رابطه ها دچار ظلمت است و این همان قلمرو پیدایش ظلم است .

علم فرقان همان علم ارتباطات انسانی می باشد و کسی که این نور را ندارد در روابطش یا ظالم است یا مظلوم .

این قاعده شامل حال رابطۀ انسان با جهان طبیعت نیز می باشد مثلاً آدمی در طول تاریخ به واسطۀ پیشرفت علوم و فنون توانست به حدود طبیعت نزدیک شده و بسیاری از حریم ها را در هم شکند که حاصلش جهان صنعت است در حقیقت این علوم و فنون خود شعبه ای از علم فرقان است که بشر بواسطۀ فقدان این علم در رابطه با خود و همنوعانش نتوانسته است از علوم و فنون بهره ای انسانی گیرد . ولی آیا بشر مدرن در رابطه اش با خود هم توانسته است به پیشرفتی در این علم نائل آید ؟

البته بانیان و پیشتازان این علم همان انبیا و عرفای بزرگ بوده اند که بانیان اخلاق و حرمت و عدالت و محبت هستند .

واقعیت جهان مدرن که جهانی لبریز از سوء تفاهم و ستم و انزجار و جنگ و جنون است دالّ بر جهل عظیم انسان در جنبه انسانی این علم است .

بشر مدرن به میزانی که رعایت اخلاق و حدود الهی را در شأن خود ندانست و وراثت این علم را از جانب عالمان این علم کتمان نمود تمام فرقها و حرمت ها را در هم شکست و با توسل به شعار برابری تجاوز خود نسبت به هم نوعانش را تقدیس کرد . شعار برابری ،نقابی بر این جهل عظیم است .

بشر مدرن از علم تساوی گری که اساس ریاضیات است در روابط انسانی اش بهره گرفت ولی نتیجه، جز فروپاشیِ هویت انسانی و نابودیِ حتی روابط غریزی نبود و محصولات القای این قانون ریاضیاتی در روابط انسانی عبارتند از: اعتیاد ، خود کشی ، همجنس گرایی ، فروپاشی خانواده ، ایدز و… .


با برابرسازیِ صفات بشری حدودِ بشری نابود شد و لذا هویت ها و بیتایی های وجود و آزادی ذاتی موجودیّت بشر مورد تجاوز قرار گرفت و تحت عنوان دموکراسی و سوسیالیزم تقدیس شد .

بشر مدرن چون نخواست حدود وجود را رعایت کند و فرقها را درک نماید آن را کتمان نمود و مرزها را در هم کوبید ولی آنچه که حاصل شد تباهی و عذاب و جنون بود و این همان ریاضیاتی کردن روابط انسانی بود و درست به همین دلیل برای چنین بشری جز پول هیچ معنای دیگری باقی نماند یعنی همه انسانها در برابر پول مساوی شدند و پول تعیین کننده حدود انسانها گردید و بواسطۀ پول می توان انسانها را طبقه بندی کرد و حدود وجودشان را خرید و سپس به آنها تجاوز کرد .


و اما یکی از جنون آمیزترین این برابرسازیها که انکار بدیهی ترین فرقهاست همان برابرسازی زن و مرد بود و از آنجا که رابطۀ زن و مرد اساس کلّ تمدن است بنابراین جوامع پیرو این برابری دچار پوچی و هرج و مرج و انواع جنون و جنایت شدند .


انسان جاهل و سطحی نگرِ عصر جدید که شعورش را به پای ریاضیات و کامپیوتر قربانی کرده می پندارد که یگانگی و اتّحاد ، در نابودسازی حدود و بیتایی موجودات است حال آنکه موجودیّتِ هر چیزی تماماً بی همتایی آن چیز است و در واقع علم فرقان به مثابه اساس هستی شناسی همان شناخت بی همتایی موجودات است که این بی همتایی همان حضور ذات وحدانی پروردگار به مثابه واحد وجود است و به همین دلیل این علم مولّد حرمت و قداستِ رابطه است و انکار این بی همتایی ، انکار حرمت انسانی و انکار خدا در جهان است و درست به همین دلیل این برابر سازی تماماً عملکردی کافرانه و دین ستیز دارد و همچنین هستی ستیز است .


پس در حقیقت روابط انسانها با یکدیگر قلمرو حریم الهی است به همین دلیل کلّ احکام دین مربوط به روابط انسانی است ، و اینکه کی امر تقوا و تقرّب الی الله در روابط انسانها رخ می نماید؟ در یک کلام روابط انسانها باهمدیگر همان رابطۀ انسان با خداست .

پس رعایت حرمت و قداستِ رابطه ، همان قلمرو عصمت الهی است و لذا تساویگری در رابطه منجر به تجاوز به حقوق دیگران و معصیتی بر خدا و بروز تبهکاری است .


به زبان دیگر صداقت و صمیمیت و حرمت یک رابطه همان میزان تقرّب انسان به خداست که محصول رعایت احکام الهی بعنوان رعایت علم فرقان است و رعایت این علم همان راه بهشت می باشد و انکار این علم بر پا کنندۀ آتش کینه و انزجار است و قلمرو دوزخ است .


کسی که حدود خود را نمی شناسد حدود دیگران را هم نمی شناسد و لذا یا در فراق رابطه است و یا تجاوزکار است .

کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد دوم _ فلسفه قرآنی_ خودشناسی قرآنی اثر استاد علی اکبر خانجانی

کتابهای مرتبط: کتاب معرفت شناسی قرآنی _ کتاب ذکر _کتاب مبانی هستی شناسی قرانی

30 Comments

 1. tinder site ۷ بهمن ۱۳۹۹ در ۱۱:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tinder sign up , tinder login https://tinderdatingsiteus.com/

 2. KuikMoifs ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ در ۱۱:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  genric viagra on line buying viagra at low cost buy viagra pills 365

 3. Aqcfproomicar ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ در ۱:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cheap cialis overnight cheep cialis canada real cialis on line ordering

 4. payday loans colorado ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ در ۶:۲۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Hiya very сool ѕite!! Ԍuy .. Excellent ..
  Superb .. I will bookmark your website and tae the feeds additionalⅼy?
  Ι amm satisfied to fіnd numerous helpfuⅼ info here within thе poѕt, wee
  need ᴡorҝ ߋut extra ѕttrategіes ߋn this regard, thank you
  for sharing. . . . . .

  Here is my webѕite … payday loans colorado

 5. lovoo matches auflösen ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۱۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  facebook lovoo lovoo vip code gratis http://lovooeinloggen.com/

 6. adult dating over 50 ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۷:۱۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  nass-160 dating annals collection of adult middle-aged women
  young adult dating skills curriculum http://freeadultdatingusus.com/

 7. cheapest plaquenil ۵ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine 40 mg

  plaquenil generic coupon

 8. keto diet bad ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در ۱:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  keto chicken and dumplings https://ketodietione.com/

 9. is dating a transwoman gay ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۱:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hiv interacial dating gay https://gaychatus.com/

 10. mature gay men dating sites ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۴:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  black gay online dating https://freegaychatnew.com/

 11. icelandic gay dating ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  thai gay dating site https://gaychatgay.com/

 12. can you buy zithromax online ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  generic zithromax online paypal

  zithromax for sale us

 13. cialis wallmart ۴ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  generic cialis (tadalafil) 20mg 30

  what is cialis made of

 14. pills from canada ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۸:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  canadian approved online pharmacies

  cheap ed pills from canada

 15. canadian approved online pharmacies ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  best canadian mail order pharmacies

  weight loss pills from canada

 16. gay dating site for teens ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۲:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  best gay dating sites 2021 https://datinggayservices.com/

 17. gay dating a bi guy experience ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۲:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 18. chicago gay dating service ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how to navigate gay dating https://gayedating.com/

 19. john garzon miami gay dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating transexual https://dating-gaym.com/

 20. eu gay dating sites ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay millionaire dating https://gaydatinglosangeles.com/

 21. free female gay dating site ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating in buffalo https://gaydatingcanada.com/

 22. plaquenil generic cost ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine 500 mg

  plaquenil 5 mg

 23. write college essays ۶ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  help writing college essays https://essaywritercentral.com/

 24. reflection essay on writing ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۱۲:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing an introduction to an essay https://essayghostwriter.com/

 25. preview on viagra gold ۱۷ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy viagraa

  cheap viagra mastercard

 26. what to write in college essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  wri­te essays for money https://essaytag.com/

 27. top write my essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۸:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  what to write for college essay https://essaypoints.com/

 28. write a comparison essay ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  improving essay writing https://essaysnet.com/

 29. essay writing books ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing the essay nyu https://onlinecasinos4me.com/

 30. writing a biography essay ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing analytical essay https://online2casino.com/

ثبت ديدگاه