حکمت مدرن و طب کذائی

۱۳۹۸-۱۱-۶ ۰۶:۰۳:۵۳ +۰۰:۰۰۶ بهمن ۱۳۹۸|خودشناسی طبی, عمومی, مقالات صوتی و تصویری|69 Comments
حکمت مدرن و طب کذايي (خودشناسی طبی) مقاله ۳ استاد علی اکبر خانجانی

حکمت مدرن و طب کذایی(خودشناسی طبی)
⁩ مقاله شماره ۳

بسیاری از حکیمان و متفکران بکر عصر جدید جهان که در معنویت و به خود آیی و خود

شناسی این دوران مؤثر بوده اند پزشکانی ھستند که به جعلی و کذایی بودن این علم آگاه شده

و از آن توبه نموده و به جنبه ھایی از حکمت و معرفت دست یافته و بانی اندیشه ھای بکری

گشته و براستی قلوب و روان گروه ھایی از مردم را شفا داده اند .

در این قلمرو در کشورخودمان می توانیم از کسانی چون صادق ھدایت نام بریم که آثارشان

در فرھنگ و معرفت مردم ما معروف است و از جمله ارکان انقلاب محسوب می شوند .

در کشورھای دیگر جھان میتوان از کسانی چون چخوف پدر طنز سیاه و از بانیان

روانکاوی اعماق نام برد که آثارش در شکوفایی و به خود آیی انقلاب روسیه نقشی مهم ایفا نمود .

کارل یاسپرس که بزرگترین فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی در قرن جدید است و نیز

فروید که پدر علم روانکاوی مدرن محسوب می شود از این جمله اند .

آلبرت شوایتزر که امروزه بعنوان یک قدیس تصدیق شده و جانش را در خدمت به سیاه

پوستان آفریقا از دست داد و ماھیت دروغین پزشکی مدرن و دانش و تمدن غرب را رسوا

کرد نمونۀ دیگری است .

ویلیام جیمز که از بانیان روان شناسی تجربی و پدر فلسفۀ پراگماتیزم و پلورالیزم دینی است.

ھر یک از حکمتی جعلی توبه کرده و به شعبه ای از حکمت حقیقی نائل آمده اند.

✓ برگرفته از کتاب دائرةالمعارف عرفانی _ جلد اول _ فصل چهارم _ فلسفه بهداشت و درمان
« اثر استاد علی اکبر خانجانی »

ثبت ديدگاه