حکمت مغانه

۱۳۹۸-۱۲-۵ ۱۳:۰۹:۰۲ +۰۰:۰۰۵ اسفند ۱۳۹۸|حکمت, گزیده ای از آثار|51 Comments
استاد علی اکبر خانجانی
استاد علی اکبر خانجانی

حکمت مُغانه از کتاب چنین گوید پیر مغان

یااحد

١-ای انسان تو سلطان کائناتی که کل جهان ھستی با تمام اقتدارش ذاتاً در خدمت توست به شرط آنکه تو خود

باشی وخودت را باور داشته باشی و چون باور داشتی به تدریج خود را خواھی شناخت که اراده تو عین اراده

خداوند است .

٢ -ای انسان تو خود کل جهانی و جهان ھستی متمرکز و متوکل به ذات توست و تحت فرمان توست. پس خود را

باور کن و بشناس!

٣-ای انسان تو جانشین خدایی. اراده تواراده خداست. روح تو روح خداست. جمال تو جمال خداست. دست تو

دست خداست. چشم تو چشم خداست. ھوش تو ھوش خداست. این حق را ببین و باور کن و باش.

۴-ای انسان خود باش و بر جای خود باش و باخود باش و بی خود باش . تنها باش تا حق وجودت را بیابی و باور کنی!

۵-ای انسان خویشتن را بیازمای تا باور کنی . و برای این آزمون الهی – جهانی خویش شجاع و جسور و مؤمن

باشی و البته تا رسیدن به این یقین دچار افت و خیزھا و شکست ھا و ناکامیهای بسیاری خواھی بود ولی بالاخره

پیروز خواھی شد زیرا کل جهان ھستی در خدمت توست و حامی و حافظ توست و خدایت تو را کافیست!

۶-ای انسان بدان که ھمه ناکامیهایت حاصل ناباوریها و تردیدھایت در حق خویشتن است .

٧-ای انسان ! بدان که مشکل تو ناتوانی تو نیست بلکه نخواستن توست که حاصل ناباوری و عدم شناخت تو

درباره حق خدائی توست .

٨-ای انسان ! بخواه و اراده کن به اتکای خویشتن خویش و صبور بمان بر این اراده و مؤمن باش به خویشتن الهی خویش !

٩-ای انسان! پاک باش که پاکی! زیبا باش که زیبائی! بی نیاز باش که بی نیازی! شجاع باش که شجاعی!

خداباش که خدائی! پس خودت باش و از تنهایی مهراس که این ھراس خصم توست و خصمی جز این نداری!

١٠ -ای انسان! خوب باش که خوبی و مطلق خوبی تویی! عزیز باش که مظهر عزت کائناتی! عالی باش که

اعلائی! بزرگ باش که از کل جهان برتری! و باور کن خود را و مهر پروردگارت را در حق تو!

١١ -ای انسان! بخوان خدایت را از اعماق تن و دل و جان و روانت تا بشنوی پاسخش را در ذات وجود تو در

لحظات زندگانی ات در ھمه افعال و انفاس خویش. تا ببینی که با او ھم نفس و ھم جانی و ھم روح و روانی !

١٢ -ای انسان خودت را باور نخواھی کرد مگر اینکه خدایت را در خویشتن باور کنی. پس او را ندا کن با ھر

صدائی که دوست می داری با تمام وجود و ایمان و اخلاص. تا ببینی که جز او نیستی و بی او نیستی!

١٣ -ای انسان! از خود گریزان مباش. از خود ھراسان مباش. از خود بیگانه مباش. دیوانه مباش. یگانه باش تا

ببینی که یگانه جهانی و دردانه کائناتی و معبود ذرات و کراتی و مقصود خلقت حیات و مماتی!

١۴ -ای انسان ! به خود آ و ھوشیار شو و با خود باش و با خود سخن بگو و ھر غیری را از خود بران تا صدای

خودت رابشنوی از خودت .

١۵ -ای انسان ! بپذیر این ھستی را که خداوند به تو ارزانی داشته است . آنرا تحقیر مکن که این خود اوست که

بر جای تو نشسته است . آنرا پذیرا باش تا ھستی یابی و از این ھراس نابودی رھا شوی !

١۶ -ای انسان ! صادق باش در ھمه حال مخصوصاً آنگاه که می پنداری صدق تو موجب ھلاک توست . تا ببینی

که نابود ناشدنی ھستی و جاودانه ای!

١٧ -ای انسان! به خود آ تا خود آی خود باشی و کائنات را عرش وجود خود ببینی!

١٨ -ای انسان ! بخواه و بمان تا بشوی!

١٩ -ای انسان ! بشو آنکه ھستی !

٢٠ -ای انسان! بنگر که ھر آنچه که اینک ھستی ھمانی که خود در ھمه عمرت خواسته ای ولی فراموش کرده ای .

٢١ -ای انسان ! چیزی باش و چیزی بخواه که محتاج زمان نباشد . یعنی چیزی بخواه و باش که نابود شدنی

نباشد زیراھرچه که بواسطه زمان حاصل می آید تباه شدنی است زیرا در زمان نابود می شود .

٢٢ -پس ای انسان ! ھم اینک و برای ھم اکنون بخواه که باشی چیزی که جاودانه باشد و آن نقد است در تو و با

تو و آن خود توئی ! خود را ھمانگونه که ھستی بخواه با تمام وجودت تا ببینی که چه سان خدایگونه ای !

٢٣ -ای انسان! چه بدی با خود. و چه بد بینی با خدای خود. و کفری جز اینت نیست. خدایت تو را از عدم به وجود آورد و

ھستی جاویدت بخشید و تو را برای دوستی و خلافت برای خود برگزید و برترین موجود جهانت نمود. و ھنوز ھم

ناباوری به این واقعه. اینست راز ھمه بدیها و بدبختی ھای تو ای انسان! بخودآ!

٢۴ -پس بنگر که چه قدر به خودت کافری و از خودت بیگانه ای و دیوانه ای! ای انسان! آیا نمی خواھی کسی

را که با تو چنین عشق ورزیده بشناسی و بیابی و به او عشق بورزی!؟ اینست راز بدی تو به خودت و بدبختی

ھایت ای انسان!

٢۵ -آیا کسی که تو را از عدم آفریده و ھستی جاوید بخشیده و جانشین خود ساخته است تو را نابود خواھد کرد؟

پس ازچه می ھراسی ای انسان!

٢۶ -تو که با خالقت و عاشقت چنین بی مهر و بی تفاوتی، پس با خودت بهتر از این نمی توانی بود ای انسان!

٢٧ -آیا نمی خواھی خالق و عاشقت را دوست بداری؟ پس کی دست از بازی می کشی و از این حقارت و

مسخرگی نجات مییابی ای انسان!

٢٨ -آیا نمی خواھی خالقت را بشناسی و دوست بداری و خدمت و پرستش کنی؟ پس از حیات و ھستی خود چه

میخواھی ای انسان!

۲۹-ای انسان آیا شرم نمی کنی از اینهمه حماقت و شقاوت و حقارت و مسخرگی خود؟

٣٠ -آیا حیا نمی کنی از خدای خود ؟ آیا براستی مستحق دوزخ خشم خدایی ؟ آیا به خود نمی آیی ؟

٣١ -آیا براستی در آزادی انتخاب بین وجود و عدم ، عدم را برگزیده ای که اینسان دیوانه ای؟ ای انسان!

٣٢ -و شاید می دانی و می شناسی رحم و عشق مطلق خالقت را که ھرگز دوباره نابودت نمی کند که اینسان

مغرور و متکبرو کافری ای انسان !

٣٣ -اگر چنین است پس بسیار احمق و حق نشناس و جفا کاری و براستی که دوزخ را سزاواری، ای انسان !

٣۴ -ای انسان ! بخود آ و دست از این جنون و جفا بدار و خود را لایق دوزخ خشم و غیرت خدا مساز تا مستحق

ھستی اوباشی و چون او باشی و او باشی .

٣۵ -ای انسان ! تو آفریده نشده ای تا بازی کنی و بازیچه اسباب بازیهایت شوی . تو آفریده شده ای تا یکبار دگر

خود را وجهان را به گونه ای دیگر که خودت دوست میداری بیافرینی . تو آفریده شده ای تا بیافرینی ای انسان !

٣۶ -ای انسان! تو خوبی! تو پاکی، تو زیبایی، تو کاملی، تو بی نیازی، تو بی تائی، تو آزادی، تو مطلقی، تو

جاودانه ای، تومقدسی، تو برترین کل جهانی، تو خدای کائناتی! این را باور کن! اینست حق تو! اینست حقیقت!

٣٧ -ای انسان اگر لحظه ای در خود باشی و خود باشی از فرط شرم و حیا در حضورش ذوب و فنا میشوی و این

سرآغازبقای انسانی توست. پس این را بدان آنکس که حیا ندارد ھنوز وجود انسانی ندارد.

٣٨ -ای انسان! وجود تو تماماً رحمت خداست به عدم . پس رحم کن بخودت تا به وجودت دست یابی و از ھراس

عدم نجات یابی . رحم کن به عزت و اقتدار و بی نیازی و کبریایی ھستی خویش نه به نیازھای بوالهوسانه و

جانوری خویش . رحم کن به انسانیت خویش نه به عدمیت خویش .

٣٩ -ای انسان! تو مسجود ملائک و کائناتی پس چگونه است که اشیاء را می پرستی. تو جانشین خدا در عالم

موجوداتی پس چگونه است که ظالمان صاحب قدرت را بندگی میکنی. تو محبوب خدائی پس چگونه است که غیر

خدا را عاشقی. آیا تو ظالم بر خودت نیستی! و ظلم برتر تو اینست که این ظلم به خود را به خداوند نسبت میدھی

که رحمتش را درباره تو به کمال رسانیده است.ای انسان تو چگونه موجودی ھستی!

۴٠ -ای انسان ! به خود آ تا خود آ شوی و براستی ببینی که بر عرش خدا در عالم خاک نشسته ای و به جز به

او به ھیچکس و ھیچ چیزی نیازی نداری . ای انسان !

کتاب چنین گوید پیر مغان فصل سوم اثر استاد علی اکبر خانجانی

دیگر مقالات : حقوق مغانه ، حقوق مغانه ۲

51 Comments

 1. tinder site ۴ بهمن ۱۳۹۹ در ۲:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  tinder sign up , tinder sign up https://tinderdatingsiteus.com/

 2. indian reservation payday loans ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ در ۵:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Howⅾү would you mind stating which blog platfօrm you’re using?

  I’m going tоo start my own Ƅlog soon but I’m
  having a hard time makiing a decision between BlogEngine/Woгdpress/B2evolution ɑnd
  Drսpal. Ƭhe reɑson I ask іiѕ because your design and style seems dіfferent then most bl᧐gs and I’m lookіng for something completely unique.
  P.S My apologies for getting off-topic butt I hhad tto asк!

  Feel fee to visit my web-site – indian reservation payday loans

 3. tinder dating ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  how to use tinder dating , tinder login

 4. lovoo account löschen ohne passwort ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  flirtportal lovoo lovoo verifizierung umgehen http://lovooeinloggen.com/

 5. free datin site ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۱:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  free online dating uk sites
  free online dating services for singles http://freedatingfreetst.com/

 6. flame adult dating ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ۲:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  best online adult dating
  asian women seeking caucasian men for adult dating http://freeadultdatingusus.com/

 7. best free online dating websites ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ در ۳:۵۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Thanks a bunch! This is an incredible web page. https://datingsitesfirst.com/

 8. Online dating ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ در ۶:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Much thanks! This a astounding site. https://datingonlinecome.com/

 9. datingsitesover.com ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  I love this website – its so usefull and helpfull. https://datingsitesover.com/

 10. zac efron dating ۱ تیر ۱۴۰۰ در ۶:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Wow, attractive website. Thnx … https://onlinedatinglook.com/

 11. keto diet?trackid=sp-006 ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Superb Site, Keep up the very good work. With thanks. https://ketodietplanus.com/

 12. keto diet and autism ۳ تیر ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Really desired to point out I’m happy I stumbled on your web
  site. http://ketodietione.com/

 13. cost of plaquenil in mexico ۴ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  plaquenil hair loss

  cost of plaquenil

 14. genericcialis ۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۸:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis or viagra ?

  cialis samples

 15. 800 mg viagra ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۲:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  buy phizer viagra

  what do viagra pills look like

 16. keto diet and exercise ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در ۷:۱۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  keto salad recipes https://ketodietione.com/

 17. caff gay dating ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۵:۰۶ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  senior gay dating sites boston https://gaychatrooms.org/

 18. most popular gay dating ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ در ۱۱:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  dating in the gay community is https://gaychatus.com/

 19. gay escort dating fofrmat ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ در ۹:۱۴ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  blued gay dating https://freegaychatnew.com/

 20. can you buy zithromax over the counter in mexico ۲۱ مرداد ۱۴۰۰ در ۲:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  how to get zithromax over the counter

  generic zithromax online paypal

 21. average cost of plaquenil ۱ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  buy hydroxychloroquine online

  buy plaquenil online

 22. generic cialis 7days ۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۷:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  shopping for cialis

  buy cialis with dapoxetine

 23. top gay dating sites for free ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۷:۳۵ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating 2021 https://gaychatgay.com/

 24. recommended canadian online pharmacies ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ در ۱۱:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  blue pill from canada

  canadian approved online pharmacies

 25. order diet pills from canada ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ در ۵:۲۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  recommended canadian online pharmacies

  canadian approved online pharmacies

 26. gay teen online dating ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ در ۷:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  give up on gay dating https://dating-gaym.com/

 27. tall gay dating ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۱:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay orc dating simulator https://gaydatinglosangeles.com/

 28. gay teen dating website ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ در ۴:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  gay dating norfolk va https://gayonlinedating.net/

 29. dating gay line ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۲۲ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  gay men geek to geek dating https://gay-singles-dating.com/

 30. ivermectin topical ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ در ۹:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  oral ivermectin cost

  generic ivermectin cream

 31. ivermectin 500mg ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ در ۸:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  ivermectin 9 mg

  ivermectin for humans

 32. https://bit.ly/3Al4wzb ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ در ۸:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 33. sildenafil sale in india ۱ مهر ۱۴۰۰ در ۲:۰۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  sildenafil 20 mg mexico

  sildenafil over the counter south africa

 34. buy zentiva hydroxychloroquine ۲ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  hydroxychloroquine sulfate 200mg tablet

  hydroxychloroquine sulfate tablets 200 mg

 35. новые танцы 2021 смотреть ۴ مهر ۱۴۰۰ در ۱:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  новые танцы онлайн бесплатно новые танцы онлайн ۲۰۲۱ новые танцы на тнт онлайн новые танцы ۱ выпуск

 36. Предлагаем к просмотру онлайн «Битва Экстрасенсов» битва экстрасенсов все сезоны смотреть онлайн битва
  экстрасенсов сезон серия смотреть онлайн

 37. writing an opinion essay ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۹:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ دادن
 38. help me write a essay ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  help writing essay https://essayghostwriter.com/

 39. смотреть фильм дюна hd бесплатно ۷ مهر ۱۴۰۰ در ۷:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  Поиск фильмов, новости кино смотреть фильм дюна hd бесплатно смотреть новинки фильмов
  ۲۰۲۱ года онлайн в HD качестве и без
  регистрации в онлайн кинотеатре

 40. смотреть фильм форсаж девять ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در ۴:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно смотреть фильм форсаж девять что посмотреть: лучшие фильмы ۲۰۲۱ года.

 41. cialis replacement ۱۶ مهر ۱۴۰۰ در ۵:۵۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  cialis discussion forum

  do you have to take cialis everyday

 42. someone write my essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۰:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  writing essays help https://essaysnet.com/

 43. write a persuasive essay ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  help writing an essay https://essaypoints.com/

 44. writing essays about literature ۲۱ مهر ۱۴۰۰ در ۶:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ دادن

  essay paper writing service https://essaytag.com/

 45. writing an essay intro ۲۲ مهر ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ دادن
 46. writing personal essays ۲۳ مهر ۱۴۰۰ در ۳:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ دادن

  analytical essay writing https://online2casino.com/

ثبت ديدگاه