حکمت نوری (اشراق)

۱۳۹۸-۸-۱۷ ۱۹:۲۰:۲۸ +۰۰:۰۰۱۷ آبان ۱۳۹۸|عمومی, گزیده ای از آثار|16 Comments

٩١ -حکمت اشراق، حکمت ظھور خالق از مخلوق است، طلوع خورشید از غرب، تشعشع نور از ظلمت، قیام قامت اعلی از درک اسفل. ظھور عصمت از عمق معصیت: حق ابطال! طلوع ماه از چاه! ظھور من از ما !

٩٢ -با ھمه اینحال حکمت اشراق و آشنائی با نور علی نور، اجر کسانی است که به حکمت مشاء و منطق علیت خود صادق بوده اند زیرا صدقشان آنھا را به واژگونی علیت میرساند و این آستانه حکمت اشراق است.

٩٣ -و بیھوده نیست که ابن سینا، حکمت را مذھب صدیقین نامیده است. مذھب کسانی که در ھمه حال با ادراک خود صادق بوده اند و حتی با جھل خود صادق بوده اند. پس اخلاقِ حکمت نوری ھمان صدق است.

٩۴ -از منظر حکمت نوری، ایمان به معنای باور به عقل ضد علیتی است. و از آنجا که ذھن غریزتاً علیتی است پس ایمان در ذھن ممکن نمی شود و بلکه امری قلبی است. یعنی فقط در تجربۀ عاشقانه است که ایمان رخ می دھد زیرا عشق تنھا تجربۀ ضد علیتی بشر در عالم خاک است.

٩۵ -حکمت اشراق در قلمرو اخلاق ھمان عشق است. و البته عشق ایثاری و نه عشق تصرفی.

٩۶ -عشق تصرفی، عشق علیتی است و لذا حامی فلسفه مشاء (ارسطوئی)است که فلسفه جھانخواری است.

٩٧ -حکمت نوری،حکمت زندگی عاشقان ایثاری تا سر حد عشق به خود- براندازی و فناست. ولذا حاملان و عاملان حکمت نوری در چشم مشاعیون،دیوانه اند.

٩٨ -حکمت نوری، حکمت ّعشاق معرفت است یعنی عشاق نور! اینان با نور، قمارعشق می بازند و در این باختن است که بسوی جمال نور در حرکت ھستند.

٩٩ -حکمت، فلسفه یونانی نیست و بلکه نابترین فلسفه یونانی که فلسفه افلاطونی است حداکثر درباره حکمت است و اخبار آن و نه آثار آن.

١٠٠ -خروج از ظلمات و ورود به عرصه نور ھمان واقعه عشق است. پس حکمت نوری تماماً حکمت عشق است. و آنکه در عشق مجازی حتی درجفای یار نیز باز در حین عفت و عصمت، وفا کند لایق عشق نوری می شود که عشق الھی است واز شعاع جمال معشوق مجازی ره جمال حقیقی را می یابد.

١٠١ -مولای رومی و حافظ شیرازی دو حکیم از شھر حکمت نوری و جمالی ھستند. حکمت اشراق،حکمت جمال است.

١٠٢ -اگر عا مۀ مردم کافر و اھل ظلمت ھمواره از حامیان حکیمان نوری بوده اند بدان دلیل است که این حکیمان در ظلمت، به جستجوی نورند و جمال نور را در ظلمت طبیعت یافته اند.

١٠٣ -حکمت نوری مذھب جمال پرستی است و لذا در نزد جاھلان و مشرکان متھم به بت پرستی بوده اند و گاه بدست ھمانھا کشته شده اند. «پروردگارا اگر آن رازی را که در ما نھاده ای بر مردم عیان کنیم مارا به جرم بت پرستی سنگسار می کنند» امام سجاد-

١٠۴ -تنھا مذھبی که از بطن حکمت نوری در تاریخ رخ نموده است مذھب امامیه است.

١٠۵ -حکمت اشراق،حکمت وجود امام است.

برگرفته از کتاب حکمت نوری (اشراق) اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه