حکمت های قرآنی ۲

۱۳۹۸-۱۰-۱۲ ۱۳:۲۲:۱۳ +۰۰:۰۰۱۲ دی ۱۳۹۸|قرآن, گزیده ای از آثار|16 Comments

١١-صبور باش تا بلا از سرت بگذرد .

١٢-آنچه را که دلت اِنکار می کند با ذھنت اِنکار مکن تا دلت دیوانه نشود و زنجیری نگردد.

١٣-خدائی که فقط در سر توست شیطان است .

١۴-تو مسئول کمیّت رزق خود نیستی بلکه مسئول کیفیت آنی .

١۵-ھمه صورتھا صورت خداست .

١۶-صورت خدا را بجوی که این جستجو صراط المستقیم رستگاری است .

١٧-چون مؤمنی را اِنکار کنی عزیزانت اِنکارت می کنند .

١٨-چون به خدا فکر کنی خدا ھم به تو فکر می کند .

١٩-چون به خدا اعتماد کنی ھمه به تو اعتماد می کنند .

٢٠-چون خدا را به نیکی به مردم معرفی کنی خدا ھم تو را به نیکی به مردم معرفی می کند .

برگرفته از کتاب شبی با خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

گفتگوئی خودبخودی
شبی با خدا

ثبت ديدگاه