حکمت های قرآنی ۳

۱۳۹۸-۱۰-۱۶ ۱۹:۲۱:۴۶ +۰۰:۰۰۱۶ دی ۱۳۹۸|قرآن, گزیده ای از آثار|77 Comments
علی اکبر خانجانی
استاد علی اکبر خانجانی

٢١-در ھمه حال بخدا توکل کن و در این توکل کسی را شریک مگیر .

٢٢-خدا را در دوردستھا مجوی در رگھایت بجوی .

٢٣-حسود دیگران مشو تا حسود خودت نشوی .

٢۴-خدا را دوست بدار تا مردم تو را دوست بدارند .

٢۵-نماز بی معنا مخوان تا دشمن دین نشوی .

٢۶-کسی که سخن اولیاء خدا را اِنکارمی کند فاحشه و پلید و بی آبرو و قسی القلب و منفورمی شود .

٢٧-کسی که خدا را دعوت کند اجابت می شود .

٢٨-کسی که فقرا را تحقیر می کند دشمن دین خداست .

٢٩-آنکه تو را از فقر فردا می ترساند شیطان است .

٣٠-شیطان به سراغ کسی می رود که حقّی را اِنکار کرده است .

برگرفته از کتاب شبی با خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه