حکمت های قرآنی (۴)

۱۳۹۸-۱۰-۱۹ ۱۸:۱۹:۱۸ +۰۰:۰۰۱۹ دی ۱۳۹۸|قرآن, گزیده ای از آثار|143 Comments
شبی با خدا

٣١-از دوست داشتنی ترین چیزھای خود بگذرید برای خدا تا روحتان آزاد شود .

٣٢-ای مؤمنان از غیر خدا ھیچ چیز به شما نمی رسد .

٣٣-اگر خدا را عاشق نباشید نمی توانید کسی را دوست بدارید .

٣۴-فاصله بگیرید از کسی که حسد خود را علنی کرده است .

٣۵-از جامعه پیروی نکنید که ظالم می شوید .

٣۶-دربارۀ زمین و آسمانھا و موجودات عالم تفکر کنید تا به سوی خدا ھدایت شوید .

٣٧-پیروی از مردان خدا را ترجیح دھید از خدای ذھنی خودتان که ھوای نفس شماست .

٣٨-بدانید که اِقامه صلوة برای به یاد آوردن یاد خداست نه برای اجابت خواسته ھای شما .

٣٩-اکثر آنچه که در ذھن شماست گناه است .

۴٠-تا خداوند را در دل خود احساس نمی کنید اقامه صلوة نکنید .

از کتاب شبی با خدا اثر استاد علی اکبر خانجانی

ثبت ديدگاه